MENU CLOSE

공지사항

가을 스페셜 캠페인!

게시일
2023/09/07 (JST)
Sept. 06, 2023 (PDT)
07 Sept. 2023 (BST)
07 Sept. 2023 (AEST)
07. Sept. 2023 (CEST)
07 Sept. 2023 (CEST)
07 Sept. 2023 (CEST)
07 Sett. 2023 (CEST)
2023/09/07 (HKT)
2023/09/07 (HKT)
2023/09/07 (KST)
갱신일
2023/09/07 (JST)
Sept. 06, 2023 (PDT)
07 Sept. 2023 (BST)
07 Sept. 2023 (AEST)
07. Sept. 2023 (CEST)
07 Sept. 2023 (CEST)
07 Sept. 2023 (CEST)
07 Sett. 2023 (CEST)
2023/09/07 (HKT)
2023/09/07 (HKT)
2023/09/07 (KST)
                

개최 기간

2023/09/14 11:00 (JST) ~ 2023/09/28 11:00 (JST) Sept. 13, 2023, 19:00 (PDT) - Sept. 27, 2023, 19:00 (PDT)
14 Sept. 2023, 03:00 (BST) - 28 Sept. 2023, 03:00 (BST)
14 Sept. 2023, 12:00 (AEST) - 28 Sept. 2023, 12:00 (AEST)
14. Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 28. Sept. 2023, 04:00 (CEST) 14 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 28 Sept. 2023, 04:00 (CEST) 14 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 28 Sept. 2023, 04:00 (CEST) 14 Sett. 2023, 04:00 (CEST) - 28 Sett. 2023, 04:00 (CEST) 2023/09/14 10:00 (HKT) ~ 2023/09/28 10:00 (HKT) 2023/09/14 10:00 (HKT) ~ 2023/09/28 10:00 (HKT) 2023/09/14 11:00 (KST) ~ 2023/09/28 11:00 (KST)

항상 Ninjala를 플레이해 주셔서 감사합니다.
가을에도 근사한 이벤트가 한가득!
로그인 보너스와 숍 세일을 시작으로 트렌디 배틀 스페셜 위크를 실시합니다!

가을 스페셜 로그인 보너스

개최 기간

2023/09/14 11:00 (JST) ~ 2023/09/28 11:00 (JST) Sept. 13, 2023, 19:00 (PDT) - Sept. 27, 2023, 19:00 (PDT)
14 Sept. 2023, 03:00 (BST) - 28 Sept. 2023, 03:00 (BST)
14 Sept. 2023, 12:00 (AEST) - 28 Sept. 2023, 12:00 (AEST)
14. Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 28. Sept. 2023, 04:00 (CEST) 14 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 28 Sept. 2023, 04:00 (CEST) 14 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 28 Sept. 2023, 04:00 (CEST) 14 Sett. 2023, 04:00 (CEST) - 28 Sett. 2023, 04:00 (CEST) 2023/09/14 10:00 (HKT) ~ 2023/09/28 10:00 (HKT) 2023/09/14 10:00 (HKT) ~ 2023/09/28 10:00 (HKT) 2023/09/14 11:00 (KST) ~ 2023/09/28 11:00 (KST)

특별한 로그인 보너스 개최!
매일 로그인해서 호화 보상을 획득할 찬스!

로그인 보너스 스케줄

로그인 일수 보상
1 실버 메달 ×50
2 홍갯지렁이 ×2
3 골드 메달 ×10
4 연구 포인트 ×10
5 크랭크 ×2
6 실버 메달 ×50
7 빅베이트 ×2
8 골드 메달 ×10
9 연구 포인트 ×10
10 작은 물고기 ×2
11 실버 메달 ×50
12 게 ×2
13 골드 메달 ×20
14 연구 포인트 ×10

시노비 숍 세일

개최 기간

2023/09/14 11:00 (JST) ~ 2023/09/21 11:00 (JST) Sept. 13, 2023, 19:00 (PDT) - Sept. 20, 2023, 19:00 (PDT)
14 Sept. 2023, 03:00 (BST) - 21 Sept. 2023, 03:00 (BST)
14 Sept. 2023, 12:00 (AEST) - 21 Sept. 2023, 12:00 (AEST)
14. Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 21. Sept. 2023, 04:00 (CEST) 14 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 21 Sept. 2023, 04:00 (CEST) 14 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 21 Sept. 2023, 04:00 (CEST) 14 Sett. 2023, 04:00 (CEST) - 21 Sett. 2023, 04:00 (CEST) 2023/09/14 10:00 (HKT) ~ 2023/09/21 10:00 (HKT) 2023/09/14 10:00 (HKT) ~ 2023/09/21 10:00 (HKT) 2023/09/14 11:00 (KST) ~ 2023/09/21 11:00 (KST)

가을은 멋의 계절!
가을에 딱 어울리는 아바타 아이템이 시노비 숍에서 할인된 가격으로!
엄선된 아바타 아이템을 기간 중 30% 할인된 가격에 구매 가능!
NINJALA 패스 소지 중이라면 50% 할인!!

자세한 내용은 여기에서 확인하세요!

트랜디 배틀 스페셜 위크!

개최 기간

2023/09/21 11:00 (JST) ~ 2023/09/28 11:00 (JST) Sept. 20, 2023, 19:00 (PDT) - Sept. 27, 2023, 19:00 (PDT)
21 Sept. 2023, 03:00 (BST) - 28 Sept. 2023, 03:00 (BST)
21 Sept. 2023, 12:00 (AEST) - 28 Sept. 2023, 12:00 (AEST)
21. Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 28. Sept. 2023, 04:00 (CEST) 21 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 28 Sept. 2023, 04:00 (CEST) 21 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 28 Sept. 2023, 04:00 (CEST) 21 Sett. 2023, 04:00 (CEST) - 28 Sett. 2023, 04:00 (CEST) 2023/09/21 10:00 (HKT) ~ 2023/09/28 10:00 (HKT) 2023/09/21 10:00 (HKT) ~ 2023/09/28 10:00 (HKT) 2023/09/21 11:00 (KST) ~ 2023/09/28 11:00 (KST)

기간 중 매일 트렌디 배틀을 개최합니다!
닌자 메달 및 뽑기 코인을 획득할 수 있는 찬스!

자세한 내용은 여기에서 확인하세요!

※기간 및 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
앞으로도 Ninjala를 잘 부탁드립니다.