MENU CLOSE

공지사항

시노비 숍 세일

게시일
2023/09/07 (JST)
Sept. 06, 2023 (PDT)
07 Sept. 2023 (BST)
07 Sept. 2023 (AEST)
07. Sept. 2023 (CEST)
07 Sept. 2023 (CEST)
07 Sept. 2023 (CEST)
07 Sett. 2023 (CEST)
2023/09/07 (HKT)
2023/09/07 (HKT)
2023/09/07 (KST)
갱신일
2023/09/07 (JST)
Sept. 06, 2023 (PDT)
07 Sept. 2023 (BST)
07 Sept. 2023 (AEST)
07. Sept. 2023 (CEST)
07 Sept. 2023 (CEST)
07 Sept. 2023 (CEST)
07 Sett. 2023 (CEST)
2023/09/07 (HKT)
2023/09/07 (HKT)
2023/09/07 (KST)
                
개최 기간

2023/09/14 11:00 (JST) ~ 2023/09/21 11:00 (JST) Sept. 13, 2023, 19:00 (PDT) - Sept. 20, 2023, 19:00 (PDT)
14 Sept. 2023, 03:00 (BST) - 21 Sept. 2023, 03:00 (BST)
14 Sept. 2023, 12:00 (AEST) - 21 Sept. 2023, 12:00 (AEST)
14. Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 21. Sept. 2023, 04:00 (CEST) 14 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 21 Sept. 2023, 04:00 (CEST) 14 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 21 Sept. 2023, 04:00 (CEST) 14 Sett. 2023, 04:00 (CEST) - 21 Sett. 2023, 04:00 (CEST) 2023/09/14 10:00 (HKT) ~ 2023/09/21 10:00 (HKT) 2023/09/14 10:00 (HKT) ~ 2023/09/21 10:00 (HKT) 2023/09/14 11:00 (KST) ~ 2023/09/21 11:00 (KST)


항상 Ninjala를 플레이해 주셔서 감사합니다.

가을은 멋의 계절!
가을에 딱 어울리는 아바타 아이템이 시노비 숍에서 할인된 가격으로!
엄선된 아바타 아이템을 기간 중 30% 할인된 가격에 구매 가능!
NINJALA 패스 소지 중이라면 50% 할인!!

할인 중인 라인업은 일정 기간이 지나면 변경되니 아래의 일정표를 확인해보자!

시노비 숍 세일 내용의 일부를 소개!

판매 기간 아바타 아이템
제1탄 2023/09/14 11:00 (JST) ~ 2023/09/17 11:00 (JST) Sept. 13, 2023, 19:00 (PDT) - Sept. 16, 2023, 19:00 (PDT)
14 Sept. 2023, 03:00 (BST) - 17 Sept. 2023, 03:00 (BST)
14 Sept. 2023, 12:00 (AEST) - 17 Sept. 2023, 12:00 (AEST)
14. Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 17. Sept. 2023, 04:00 (CEST) 14 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 17 Sept. 2023, 04:00 (CEST) 14 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 17 Sept. 2023, 04:00 (CEST) 14 Sett. 2023, 04:00 (CEST) - 17 Sett. 2023, 04:00 (CEST) 2023/09/14 10:00 (HKT) ~ 2023/09/17 10:00 (HKT) 2023/09/14 10:00 (HKT) ~ 2023/09/17 10:00 (HKT) 2023/09/14 11:00 (KST) ~ 2023/09/17 11:00 (KST)
정글 탐험 해트
따뜻한 더플코트
앨리스 리본 원피스
센티멘탈 쇼트
쿨 다크 교복
허깨비 마스크
응원단 단원 - 기합 (감정표현)
제2탄 2023/09/17 11:00 (JST) ~ 2023/09/21 11:00 (JST) Sept. 16, 2023, 19:00 (PDT) - Sept. 20, 2023, 19:00 (PDT)
17 Sept. 2023, 03:00 (BST) - 21 Sept. 2023, 03:00 (BST)
17 Sept. 2023, 12:00 (AEST) - 21 Sept. 2023, 12:00 (AEST)
17. Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 21. Sept. 2023, 04:00 (CEST) 17 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 21 Sept. 2023, 04:00 (CEST) 17 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 21 Sept. 2023, 04:00 (CEST) 17 Sett. 2023, 04:00 (CEST) - 21 Sett. 2023, 04:00 (CEST) 2023/09/17 10:00 (HKT) ~ 2023/09/21 10:00 (HKT) 2023/09/17 10:00 (HKT) ~ 2023/09/21 10:00 (HKT) 2023/09/17 11:00 (KST) ~ 2023/09/21 11:00 (KST)
어스 & 모스 자켓
출입금지?! 안경
외출용 뱀파이어 정장
외출 뱀파이어 모자
매지컬 파티 코디
귀여운 전대 포즈 (감정표현)
악당처럼 웃기 (감정표현)

※상기 아바타 아이템 이외에도 다양한 아바타 아이템이 세일 가격으로 라인업되어 있습니다.
자세한 내용은 시노비 숍에서 확인해 주시기 바랍니다.

앞으로도 Ninjala를 잘 부탁드립니다.