MENU CLOSE

공지사항

Ninjala 대회 배틀 보너스!

게시일
2024/03/14 (JST) Mar. 13, 2024 (PDT)
14 Mar. 2024 (GMT)
14 Mar. 2024 (AEST)
14. März 2024 (CET) 14 Marzo 2024 (CET) 14 Mars 2024 (CET) 14 Mar. 2024 (CET) 2024/03/14 (HKT) 2024/03/14 (HKT) 2024/03/14 (KST)
갱신일
2024/05/16 (JST) May 15, 2024 (PDT)
16 May 2024 (BST)
16 May 2024 (AEST)
16. Mai 2024 (CEST) 16 Mayo 2024 (CEST) 16 Mai 2024 (CEST) 16 Mag. 2024 (CEST) 2024/05/16 (HKT) 2024/05/16 (HKT) 2024/05/16 (KST)
                

Ninjala 대회에 참가하고 배틀 보너스를 획득하자!

기간 중 Ninjala 대회의 배틀 횟수에 따라 다양한 보상을 획득하실 수 있습니다!
랭킹 상위권을 목표로 플레이하고 호화 배틀 보너스를 획득하자!

개최 기간

제1회 2024/03/24 11:00 (JST) ~ 2024/03/24 17:00 (JST) Mar. 23, 2024, 19:00 (PDT) - Mar. 24, 2024, 01:00 (PDT)
24 Mar. 2024, 02:00 (GMT) - 24 Mar. 2024, 08:00 (GMT)
24 Mar. 2024, 12:00 (AEST) - 24 Mar. 2024, 18:00 (AEST)
24. März 2024, 03:00 (CET) - 24. März 2024, 09:00 (CET) 24 Marzo 2024, 03:00 (CET) - 24 Marzo 2024, 09:00 (CET) 24 Mars 2024, 03:00 (CET) - 24 Mars 2024, 09:00 (CET) 24 Mar. 2024, 03:00 (CET) - 24 Mar. 2024, 09:00 (CET) 2024/03/24 10:00 (HKT) ~ 2024/03/24 16:00 (HKT) 2024/03/24 10:00 (HKT) ~ 2024/03/24 16:00 (HKT) 2024/03/24 11:00 (KST) ~ 2024/03/24 17:00 (KST)
제2회 2024/04/28 11:00 (JST) ~ 2024/04/28 17:00 (JST) Apr. 27, 2024, 19:00 (PDT) - Apr. 28, 2024, 01:00 (PDT)
28 Apr. 2024, 03:00 (BST) - 28 Apr. 2024, 09:00 (BST)
28 Apr. 2024, 12:00 (AEST) - 28 Apr. 2024, 18:00 (AEST)
28. Apr. 2024, 04:00 (CEST) - 28. Apr. 2024, 10:00 (CEST) 28 Abr. 2024, 04:00 (CEST) - 28 Abr. 2024, 10:00 (CEST) 28 Avril 2024, 04:00 (CEST) - 28 Avril 2024, 10:00 (CEST) 28 Apr. 2024, 04:00 (CEST) - 28 Apr. 2024, 10:00 (CEST) 2024/04/28 10:00 (HKT) ~ 2024/04/28 16:00 (HKT) 2024/04/28 10:00 (HKT) ~ 2024/04/28 16:00 (HKT) 2024/04/28 11:00 (KST) ~ 2024/04/28 17:00 (KST)
제3회 2024/05/26 11:00 (JST) ~ 2024/05/26 17:00 (JST) May 25, 2024, 19:00 (PDT) - May 26, 2024, 01:00 (PDT)
26 May 2024, 03:00 (BST) - 26 May 2024, 09:00 (BST)
26 May 2024, 12:00 (AEST) - 26 May 2024, 18:00 (AEST)
26. Mai 2024, 04:00 (CEST) - 26. Mai 2024, 10:00 (CEST) 26 Mayo 2024, 04:00 (CEST) - 26 Mayo 2024, 10:00 (CEST) 26 Mai 2024, 04:00 (CEST) - 26 Mai 2024, 10:00 (CEST) 26 Mag. 2024, 04:00 (CEST) - 26 Mag. 2024, 10:00 (CEST) 2024/05/26 10:00 (HKT) ~ 2024/05/26 16:00 (HKT) 2024/05/26 10:00 (HKT) ~ 2024/05/26 16:00 (HKT) 2024/05/26 11:00 (KST) ~ 2024/05/26 17:00 (KST)

배틀 보너스

1회째 연구 포인트 ×20
2회째 연구 포인트 ×20
3회째 연구 포인트 ×30
4회째 연구 포인트 ×30
5회째 Jala ×100

※스코어 500pt 이상 획득한 배틀을 1회로 카운트합니다.

앞으로도 Ninjala를 잘 부탁드립니다.
※개최 일시는 예고 없이 변경될 수 있습니다.