MENU CLOSE

공지사항

Ninjala 대회 배틀 보너스!

게시일
2023/08/17 (JST)
Aug. 16, 2023 (PDT)
17 Aug. 2023 (BST)
17 Aug. 2023 (AEST)
17. Aug. 2023 (CEST)
17 Agosto 2023 (CEST)
17 Août 2023 (CEST)
17 Ago. 2023 (CEST)
2023/08/17 (HKT)
2023/08/17 (HKT)
2023/08/17 (KST)
갱신일
2023/10/19 (JST)
Oct. 18, 2023 (PDT)
19 Oct. 2023 (BST)
19 Oct. 2023 (AEST)
19. Okt. 2023 (CEST)
19 Oct. 2023 (CEST)
19 Oct. 2023 (CEST)
19 Ott. 2023 (CEST)
2023/10/19 (HKT)
2023/10/19 (HKT)
2023/10/19 (KST)
                

Ninjala 대회에 참가하고 배틀 보너스를 획득하자!

기간 중 Ninjala 대회의 배틀 횟수에 따라 다양한 보상을 획득하실 수 있습니다!
랭킹 상위권을 목표로 플레이하고 호화 배틀 보너스를 획득하자!

개최 기간

제1회 2023/08/27 11:00 (JST) ~ 2023/08/27 17:00 (JST) Aug. 26, 2023, 19:00 (PDT) - Aug. 27, 2023, 01:00 (PDT)
27 Aug. 2023, 03:00 (BST) - 27 Aug. 2023, 09:00 (BST)
27 Aug. 2023, 12:00 (AEST) - 27 Aug. 2023, 18:00 (AEST)
27. Aug. 2023, 04:00 (CEST) - 27. Aug. 2023, 10:00 (CEST) 27 Agosto 2023, 04:00 (CEST) - 27 Agosto 2023, 10:00 (CEST) 27 Août 2023, 04:00 (CEST) - 27 Août 2023, 10:00 (CEST) 27 Ago. 2023, 04:00 (CEST) - 27 Ago. 2023, 10:00 (CEST) 2023/08/27 10:00 (HKT) ~ 2023/08/27 16:00 (HKT) 2023/08/27 10:00 (HKT) ~ 2023/08/27 16:00 (HKT) 2023/08/27 11:00 (KST) ~ 2023/08/27 17:00 (KST)
제2회 2023/09/24 11:00 (JST) ~ 2023/09/24 17:00 (JST) Sept. 23, 2023, 19:00 (PDT) - Sept. 24, 2023, 01:00 (PDT)
24 Sept. 2023, 03:00 (BST) - 24 Sept. 2023, 09:00 (BST)
24 Sept. 2023, 12:00 (AEST) - 24 Sept. 2023, 18:00 (AEST)
24. Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 24. Sept. 2023, 10:00 (CEST) 24 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 24 Sept. 2023, 10:00 (CEST) 24 Sept. 2023, 04:00 (CEST) - 24 Sept. 2023, 10:00 (CEST) 24 Sett. 2023, 04:00 (CEST) - 24 Sett. 2023, 10:00 (CEST) 2023/09/24 10:00 (HKT) ~ 2023/09/24 16:00 (HKT) 2023/09/24 10:00 (HKT) ~ 2023/09/24 16:00 (HKT) 2023/09/24 11:00 (KST) ~ 2023/09/24 17:00 (KST)
제3회 2023/10/22 11:00 (JST) ~ 2023/10/22 17:00 (JST) Oct. 21, 2023, 19:00 (PDT) - Oct. 22, 2023, 01:00 (PDT)
22 Oct. 2023, 03:00 (BST) - 22 Oct. 2023, 09:00 (BST)
22 Oct. 2023, 12:00 (AEST) - 22 Oct. 2023, 18:00 (AEST)
22. Okt. 2023, 04:00 (CEST) - 22. Okt. 2023, 10:00 (CEST) 22 Oct. 2023, 04:00 (CEST) - 22 Oct. 2023, 10:00 (CEST) 22 Oct. 2023, 04:00 (CEST) - 22 Oct. 2023, 10:00 (CEST) 22 Ott. 2023, 04:00 (CEST) - 22 Ott. 2023, 10:00 (CEST) 2023/10/22 10:00 (HKT) ~ 2023/10/22 16:00 (HKT) 2023/10/22 10:00 (HKT) ~ 2023/10/22 16:00 (HKT) 2023/10/22 11:00 (KST) ~ 2023/10/22 17:00 (KST)
제4회 2023/11/12 11:00 (JST) ~ 2023/11/12 17:00 (JST) Nov. 11, 2023, 18:00 (PST) - Nov. 12, 2023, 00:00 (PST)
12 Nov. 2023, 02:00 (GMT) - 12 Nov. 2023, 08:00 (GMT)
12 Nov. 2023, 12:00 (AEST) - 12 Nov. 2023, 18:00 (AEST)
12. Nov. 2023, 03:00 (CET) - 12. Nov. 2023, 09:00 (CET) 12 Nov. 2023, 03:00 (CET) - 12 Nov. 2023, 09:00 (CET) 12 Nov. 2023, 03:00 (CET) - 12 Nov. 2023, 09:00 (CET) 12 Nov. 2023, 03:00 (CET) - 12 Nov. 2023, 09:00 (CET) 2023/11/12 10:00 (HKT) ~ 2023/11/12 16:00 (HKT) 2023/11/12 10:00 (HKT) ~ 2023/11/12 16:00 (HKT) 2023/11/12 11:00 (KST) ~ 2023/11/12 17:00 (KST)

배틀 보너스

1회째 연구 포인트 ×20
2회째 연구 포인트 ×20
3회째 연구 포인트 ×30
4회째 연구 포인트 ×30
5회째 Jala ×100

※스코어 500pt 이상 획득한 배틀을 1회로 카운트합니다.

앞으로도 Ninjala를 잘 부탁드립니다.
※개최 일시는 예고 없이 변경될 수 있습니다.