MENU CLOSE

공지사항

Ninjala 대회 배틀 보너스!

게시일
2023/01/19 (JST)
Jan. 18, 2023 (PST)
19 Jan. 2023 (GMT)
19 Jan. 2023 (AEST)
19. Jan. 2023 (CET)
19 Enero 2023 (CET)
19 Janv. 2023 (CET)
19 Gen. 2023 (CET)
2023/01/19 (HKT)
2023/01/19 (HKT)
2023/01/19 (KST)
갱신일
2023/03/09 (JST)
Mar. 08, 2023 (PST)
09 Mar. 2023 (GMT)
09 Mar. 2023 (AEST)
09. März 2023 (CET)
09 Marzo 2023 (CET)
09 Mars 2023 (CET)
09 Mar. 2023 (CET)
2023/03/09 (HKT)
2023/03/09 (HKT)
2023/03/09 (KST)
                

Ninjala 대회에 참가하고 배틀 보너스를 획득하자!

기간 중 Ninjala 대회의 배틀 횟수에 따라 다양한 보상을 획득하실 수 있습니다!
랭킹 상위권을 목표로 플레이하고 호화 배틀 보너스를 획득하자!

개최 기간

제1회 2023/01/29 11:00 (JST) ~ 2023/01/29 17:00 (JST) Jan. 28, 2023, 18:00 (PST) - Jan. 29, 2023, 00:00 (PST)
29 Jan. 2023, 02:00 (GMT) - 29 Jan. 2023, 08:00 (GMT)
29 Jan. 2023, 12:00 (AEST) - 29 Jan. 2023, 18:00 (AEST)
29. Jan. 2023, 03:00 (CET) - 29. Jan. 2023, 09:00 (CET) 29 Enero 2023, 03:00 (CET) - 29 Enero 2023, 09:00 (CET) 29 Janv. 2023, 03:00 (CET) - 29 Janv. 2023, 09:00 (CET) 29 Gen. 2023, 03:00 (CET) - 29 Gen. 2023, 09:00 (CET) 2023/01/29 10:00 (HKT) ~ 2023/01/29 16:00 (HKT) 2023/01/29 10:00 (HKT) ~ 2023/01/29 16:00 (HKT) 2023/01/29 11:00 (KST) ~ 2023/01/29 17:00 (KST)
제2회 2023/03/12 11:00 (JST) ~ 2023/03/12 17:00 (JST) Mar. 11, 2023, 18:00 (PST) - Mar. 12, 2023, 00:00 (PST)
12 Mar. 2023, 02:00 (GMT) - 12 Mar. 2023, 08:00 (GMT)
12 Mar. 2023, 12:00 (AEST) - 12 Mar. 2023, 18:00 (AEST)
12. März 2023, 03:00 (CET) - 12. März 2023, 09:00 (CET) 12 Marzo 2023, 03:00 (CET) - 12 Marzo 2023, 09:00 (CET) 12 Mars 2023, 03:00 (CET) - 12 Mars 2023, 09:00 (CET) 12 Mar. 2023, 03:00 (CET) - 12 Mar. 2023, 09:00 (CET) 2023/03/12 10:00 (HKT) ~ 2023/03/12 16:00 (HKT) 2023/03/12 10:00 (HKT) ~ 2023/03/12 16:00 (HKT) 2023/03/12 11:00 (KST) ~ 2023/03/12 17:00 (KST)
제3회 2023/04/02 11:00 (JST) ~ 2023/04/02 17:00 (JST) Apr. 01, 2023, 19:00 (PDT) - Apr. 02, 2023, 01:00 (PDT)
02 Apr. 2023, 03:00 (BST) - 02 Apr. 2023, 09:00 (BST)
02 Apr. 2023, 12:00 (AEST) - 02 Apr. 2023, 18:00 (AEST)
02. Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 02. Apr. 2023, 10:00 (CEST) 02 Abr. 2023, 04:00 (CEST) - 02 Abr. 2023, 10:00 (CEST) 02 Avril 2023, 04:00 (CEST) - 02 Avril 2023, 10:00 (CEST) 02 Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 02 Apr. 2023, 10:00 (CEST) 2023/04/02 10:00 (HKT) ~ 2023/04/02 16:00 (HKT) 2023/04/02 10:00 (HKT) ~ 2023/04/02 16:00 (HKT) 2023/04/02 11:00 (KST) ~ 2023/04/02 17:00 (KST)
제4회 2023/04/23 11:00 (JST) ~ 2023/04/23 17:00 (JST) Apr. 22, 2023, 19:00 (PDT) - Apr. 23, 2023, 01:00 (PDT)
23 Apr. 2023, 03:00 (BST) - 23 Apr. 2023, 09:00 (BST)
23 Apr. 2023, 12:00 (AEST) - 23 Apr. 2023, 18:00 (AEST)
23. Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 23. Apr. 2023, 10:00 (CEST) 23 Abr. 2023, 04:00 (CEST) - 23 Abr. 2023, 10:00 (CEST) 23 Avril 2023, 04:00 (CEST) - 23 Avril 2023, 10:00 (CEST) 23 Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 23 Apr. 2023, 10:00 (CEST) 2023/04/23 10:00 (HKT) ~ 2023/04/23 16:00 (HKT) 2023/04/23 10:00 (HKT) ~ 2023/04/23 16:00 (HKT) 2023/04/23 11:00 (KST) ~ 2023/04/23 17:00 (KST)

배틀 보너스

1회째 연구 포인트×20
2회째 연구 포인트×20
3회째 연구 포인트×30
4회째 연구 포인트×30
5회째 Jala×100

※스코어 500pt 이상 획득한 배틀을 1회로 카운트합니다.

앞으로도 Ninjala를 잘 부탁드립니다.
※개최 일시는 예고 없이 변경될 수 있습니다.