MENU CLOSE

공지사항

매일 트렌디 배틀 '1대1 배틀!'

게시일
2024/04/11 (JST) Apr. 10, 2024 (PDT)
11 Apr. 2024 (BST)
11 Apr. 2024 (AEST)
11. Apr. 2024 (CEST) 11 Abr. 2024 (CEST) 11 Avril 2024 (CEST) 11 Apr. 2024 (CEST) 2024/04/11 (HKT) 2024/04/11 (HKT) 2024/04/11 (KST)
갱신일
2024/04/11 (JST) Apr. 10, 2024 (PDT)
11 Apr. 2024 (BST)
11 Apr. 2024 (AEST)
11. Apr. 2024 (CEST) 11 Abr. 2024 (CEST) 11 Avril 2024 (CEST) 11 Apr. 2024 (CEST) 2024/04/11 (HKT) 2024/04/11 (HKT) 2024/04/11 (KST)
                

항상 Ninjala를 플레이해 주셔서 감사합니다.
기간 중 트렌디 배틀 '1대1 배틀!'을 매일 개최합니다!
트렌디 배틀을 즐기고 Jala를 획득하자!

개최 기간과 보상

개최 기간

개최 기간 보상
제1회 2024/04/18 11:00 (JST) ~ 2024/04/19 11:00 (JST) Apr. 17, 2024, 19:00 (PDT) - Apr. 18, 2024, 19:00 (PDT)
18 Apr. 2024, 03:00 (BST) - 19 Apr. 2024, 03:00 (BST)
18 Apr. 2024, 12:00 (AEST) - 19 Apr. 2024, 12:00 (AEST)
18. Apr. 2024, 04:00 (CEST) - 19. Apr. 2024, 04:00 (CEST) 18 Abr. 2024, 04:00 (CEST) - 19 Abr. 2024, 04:00 (CEST) 18 Avril 2024, 04:00 (CEST) - 19 Avril 2024, 04:00 (CEST) 18 Apr. 2024, 04:00 (CEST) - 19 Apr. 2024, 04:00 (CEST) 2024/04/18 10:00 (HKT) ~ 2024/04/19 10:00 (HKT) 2024/04/18 10:00 (HKT) ~ 2024/04/19 10:00 (HKT) 2024/04/18 11:00 (KST) ~ 2024/04/19 11:00 (KST)
Jala ×10
제2회 2024/04/19 11:00 (JST) ~ 2024/04/20 11:00 (JST) Apr. 18, 2024, 19:00 (PDT) - Apr. 19, 2024, 19:00 (PDT)
19 Apr. 2024, 03:00 (BST) - 20 Apr. 2024, 03:00 (BST)
19 Apr. 2024, 12:00 (AEST) - 20 Apr. 2024, 12:00 (AEST)
19. Apr. 2024, 04:00 (CEST) - 20. Apr. 2024, 04:00 (CEST) 19 Abr. 2024, 04:00 (CEST) - 20 Abr. 2024, 04:00 (CEST) 19 Avril 2024, 04:00 (CEST) - 20 Avril 2024, 04:00 (CEST) 19 Apr. 2024, 04:00 (CEST) - 20 Apr. 2024, 04:00 (CEST) 2024/04/19 10:00 (HKT) ~ 2024/04/20 10:00 (HKT) 2024/04/19 10:00 (HKT) ~ 2024/04/20 10:00 (HKT) 2024/04/19 11:00 (KST) ~ 2024/04/20 11:00 (KST)
Jala ×20
제3회 2024/04/20 11:00 (JST) ~ 2024/04/21 11:00 (JST) Apr. 19, 2024, 19:00 (PDT) - Apr. 20, 2024, 19:00 (PDT)
20 Apr. 2024, 03:00 (BST) - 21 Apr. 2024, 03:00 (BST)
20 Apr. 2024, 12:00 (AEST) - 21 Apr. 2024, 12:00 (AEST)
20. Apr. 2024, 04:00 (CEST) - 21. Apr. 2024, 04:00 (CEST) 20 Abr. 2024, 04:00 (CEST) - 21 Abr. 2024, 04:00 (CEST) 20 Avril 2024, 04:00 (CEST) - 21 Avril 2024, 04:00 (CEST) 20 Apr. 2024, 04:00 (CEST) - 21 Apr. 2024, 04:00 (CEST) 2024/04/20 10:00 (HKT) ~ 2024/04/21 10:00 (HKT) 2024/04/20 10:00 (HKT) ~ 2024/04/21 10:00 (HKT) 2024/04/20 11:00 (KST) ~ 2024/04/21 11:00 (KST)
Jala ×20
제4회 2024/04/21 11:00 (JST) ~ 2024/04/22 11:00 (JST) Apr. 20, 2024, 19:00 (PDT) - Apr. 21, 2024, 19:00 (PDT)
21 Apr. 2024, 03:00 (BST) - 22 Apr. 2024, 03:00 (BST)
21 Apr. 2024, 12:00 (AEST) - 22 Apr. 2024, 12:00 (AEST)
21. Apr. 2024, 04:00 (CEST) - 22. Apr. 2024, 04:00 (CEST) 21 Abr. 2024, 04:00 (CEST) - 22 Abr. 2024, 04:00 (CEST) 21 Avril 2024, 04:00 (CEST) - 22 Avril 2024, 04:00 (CEST) 21 Apr. 2024, 04:00 (CEST) - 22 Apr. 2024, 04:00 (CEST) 2024/04/21 10:00 (HKT) ~ 2024/04/22 10:00 (HKT) 2024/04/21 10:00 (HKT) ~ 2024/04/22 10:00 (HKT) 2024/04/21 11:00 (KST) ~ 2024/04/22 11:00 (KST)
Jala ×20
제5회 2024/04/22 11:00 (JST) ~ 2024/04/23 11:00 (JST) Apr. 21, 2024, 19:00 (PDT) - Apr. 22, 2024, 19:00 (PDT)
22 Apr. 2024, 03:00 (BST) - 23 Apr. 2024, 03:00 (BST)
22 Apr. 2024, 12:00 (AEST) - 23 Apr. 2024, 12:00 (AEST)
22. Apr. 2024, 04:00 (CEST) - 23. Apr. 2024, 04:00 (CEST) 22 Abr. 2024, 04:00 (CEST) - 23 Abr. 2024, 04:00 (CEST) 22 Avril 2024, 04:00 (CEST) - 23 Avril 2024, 04:00 (CEST) 22 Apr. 2024, 04:00 (CEST) - 23 Apr. 2024, 04:00 (CEST) 2024/04/22 10:00 (HKT) ~ 2024/04/23 10:00 (HKT) 2024/04/22 10:00 (HKT) ~ 2024/04/23 10:00 (HKT) 2024/04/22 11:00 (KST) ~ 2024/04/23 11:00 (KST)
Jala ×10
제6회 2024/04/23 11:00 (JST) ~ 2024/04/24 11:00 (JST) Apr. 22, 2024, 19:00 (PDT) - Apr. 23, 2024, 19:00 (PDT)
23 Apr. 2024, 03:00 (BST) - 24 Apr. 2024, 03:00 (BST)
23 Apr. 2024, 12:00 (AEST) - 24 Apr. 2024, 12:00 (AEST)
23. Apr. 2024, 04:00 (CEST) - 24. Apr. 2024, 04:00 (CEST) 23 Abr. 2024, 04:00 (CEST) - 24 Abr. 2024, 04:00 (CEST) 23 Avril 2024, 04:00 (CEST) - 24 Avril 2024, 04:00 (CEST) 23 Apr. 2024, 04:00 (CEST) - 24 Apr. 2024, 04:00 (CEST) 2024/04/23 10:00 (HKT) ~ 2024/04/24 10:00 (HKT) 2024/04/23 10:00 (HKT) ~ 2024/04/24 10:00 (HKT) 2024/04/23 11:00 (KST) ~ 2024/04/24 11:00 (KST)
Jala ×10
제7회 2024/04/24 11:00 (JST) ~ 2024/04/25 11:00 (JST) Apr. 23, 2024, 19:00 (PDT) - Apr. 24, 2024, 19:00 (PDT)
24 Apr. 2024, 03:00 (BST) - 25 Apr. 2024, 03:00 (BST)
24 Apr. 2024, 12:00 (AEST) - 25 Apr. 2024, 12:00 (AEST)
24. Apr. 2024, 04:00 (CEST) - 25. Apr. 2024, 04:00 (CEST) 24 Abr. 2024, 04:00 (CEST) - 25 Abr. 2024, 04:00 (CEST) 24 Avril 2024, 04:00 (CEST) - 25 Avril 2024, 04:00 (CEST) 24 Apr. 2024, 04:00 (CEST) - 25 Apr. 2024, 04:00 (CEST) 2024/04/24 10:00 (HKT) ~ 2024/04/25 10:00 (HKT) 2024/04/24 10:00 (HKT) ~ 2024/04/25 10:00 (HKT) 2024/04/24 11:00 (KST) ~ 2024/04/25 11:00 (KST)
Jala ×10

보상

한 경기를 플레이하면 10 Jala를 획득할 수 있습니다!
금요일, 토요일, 일요일은 획득할 수 있는 Jala가 20 Jala로 증량!
※1일 1회 Jala를 획득할 수 있습니다

트렌디 배틀 시작 방법

트렌디 배틀은 '아지트' → '대전 메뉴' → '트렌디 배틀' → '배틀 참가'에서 즐기실 수 있습니다.
배틀로열과 팀 배틀을 즐기시다가 기분전환 겸, 잠시 들러보세요!
※기간 및 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.