MENU CLOSE

공지사항

시노비 숍 세일

게시일
2022/09/15 (JST)
Sept. 14, 2022 (PDT)
15 Sept. 2022 (BST)
15 Sept. 2022 (AEST)
15. Sept. 2022 (CEST)
15 Sept. 2022 (CEST)
15 Sept. 2022 (CEST)
15 Sett. 2022 (CEST)
2022/09/15 (HKT)
2022/09/15 (HKT)
2022/09/15 (KST)
갱신일
2022/09/15 (JST)
Sept. 14, 2022 (PDT)
15 Sept. 2022 (BST)
15 Sept. 2022 (AEST)
15. Sept. 2022 (CEST)
15 Sept. 2022 (CEST)
15 Sept. 2022 (CEST)
15 Sett. 2022 (CEST)
2022/09/15 (HKT)
2022/02/24 (HKT)
2022/09/15 (KST)
                
개최 기간

2022/09/15 11:00 (JST) ~ 2022/09/29 10:59 (JST) Sept. 14, 2022, 19:00 (PDT) - Sept. 28, 2022, 18:59 (PDT)
15 Sept. 2022, 03:00 (BST) - 29 Sept. 2022, 02:59 (BST)
15 Sept. 2022, 12:00 (AEST) - 29 Sept. 2022, 11:59 (AEST)
15. Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 29. Sept. 2022, 03:59 (CEST) 15 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 29 Sept. 2022, 03:59 (CEST) 15 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 29 Sept. 2022, 03:59 (CEST) 15 Sett. 2022, 04:00 (CEST) - 29 Sett. 2022, 03:59 (CEST) 2022/09/15 10:00 (HKT) ~ 2022/09/29 09:59 (HKT) 2022/09/15 10:00 (HKT) ~ 2022/09/29 09:59 (HKT) 2022/09/15 11:00 (KST) ~ 2022/09/29 10:59 (KST)


항상 Ninjala를 플레이해 주셔서 감사합니다.

아바타 아이템 할인! 시노비 숍 세일 개최!
엄선된 아바타 아이템을 기간 중 30% 할인된 가격에 구매 가능!
NINJALA 패스 소지 중이라면 50% 할인!!
할인 중인 라인업은 일정 기간이 지나면 변경되니 아래의 일정표를 확인해보자!

시노비 숍 세일 내용의 일부를 소개!

  판매 기간 아바타 아이템
제1탄 2022/09/15 11:00 (JST) ~ 2022/09/22 10:59 (JST) Sept. 14, 2022, 19:00 (PDT) - Sept. 21, 2022, 18:59 (PDT)
15 Sept. 2022, 03:00 (BST) - 22 Sept. 2022, 02:59 (BST)
15 Sept. 2022, 12:00 (AEST) - 22 Sept. 2022, 11:59 (AEST)
15. Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 22. Sept. 2022, 03:59 (CEST) 15 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 22 Sept. 2022, 03:59 (CEST) 15 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 22 Sept. 2022, 03:59 (CEST) 15 Sett. 2022, 04:00 (CEST) - 22 Sett. 2022, 03:59 (CEST) 2022/09/15 10:00 (HKT) ~ 2022/09/22 09:59 (HKT) 2022/09/15 10:00 (HKT) ~ 2022/09/22 09:59 (HKT) 2022/09/15 11:00 (KST) ~ 2022/09/22 10:59 (KST)
파인파인 쇼트 팬츠
스케이트 보드 홀리데이 셔츠
여름 축제 유카타 코디
밤바람 보터 해트
제2탄 2022/09/22 11:00 (JST) ~ 2022/09/29 10:59 (JST) Sept. 21, 2022, 19:00 (PDT) - Sept. 28, 2022, 18:59 (PDT)
22 Sept. 2022, 03:00 (BST) - 29 Sept. 2022, 02:59 (BST)
22 Sept. 2022, 12:00 (AEST) - 29 Sept. 2022, 11:59 (AEST)
22. Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 29. Sept. 2022, 03:59 (CEST) 22 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 29 Sept. 2022, 03:59 (CEST) 22 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 29 Sept. 2022, 03:59 (CEST) 22 Sett. 2022, 04:00 (CEST) - 29 Sett. 2022, 03:59 (CEST) 2022/09/22 10:00 (HKT) ~ 2022/09/29 09:59 (HKT) 2022/09/22 10:00 (HKT) ~ 2022/09/29 09:59 (HKT) 2022/09/22 11:00 (KST) ~ 2022/09/29 10:59 (KST)
일본 풍 미니 하카마
호랑 아트 기모노
수리검 닌자 머리띠
겨울나라 겉옷

※상기 아바타 아이템 이외에도 다양한 아바타 아이템이 세일 가격으로 라인업되어 있습니다.
자세한 내용은 시노비 숍에서 확인해 주시기 바랍니다.

앞으로도 Ninjala를 잘 부탁드립니다.