MENU CLOSE

공지사항

시노비 숍 세일

게시일
2022/02/24 (JST)
Feb. 23, 2022 (PST)
24 Feb. 2022 (GMT)
24 Feb. 2022 (AEST)
24. Feb. 2022 (CET)
24 Feb. 2022 (CET)
24 Févr. 2022 (CET)
24 Feb. 2022 (CET)
2022/02/24 (HKT)
2022/02/24 (HKT)
2022/02/24 (KST)
갱신일
2022/02/24 (JST)
Feb. 23, 2022 (PST)
24 Feb. 2022 (GMT)
24 Feb. 2022 (AEST)
24. Feb. 2022 (CET)
24 Feb. 2022 (CET)
24 Févr. 2022 (CET)
24 Feb. 2022 (CET)
2022/02/24 (HKT)
2022/02/24 (HKT)
2022/02/24 (KST)
                
개최 기간

2022/02/24 11:00 (JST) ~ 2022/03/10 10:59 (JST) Feb. 23, 2022, 18:00 (PST) - Mar. 09, 2022, 17:59 (PST)
24 Feb. 2022, 02:00 (GMT) - 10 Mar. 2022, 01:59 (GMT)
24 Feb. 2022, 12:00 (AEST) - 10 Mar. 2022, 11:59 (AEST)
24. Feb. 2022, 03:00 (CET) - 10. März 2022, 02:59 (CET) 24 Feb. 2022, 03:00 (CET) - 10 Marzo 2022, 02:59 (CET) 24 Févr. 2022, 03:00 (CET) - 10 Mars 2022, 02:59 (CET) 24 Feb. 2022, 03:00 (CET) - 10 Mar. 2022, 02:59 (CET) 2022/02/24 10:00 (HKT) ~ 2022/03/10 09:59 (HKT) 2022/02/24 10:00 (HKT) ~ 2022/03/10 09:59 (HKT) 2022/02/24 11:00 (KST) ~ 2022/03/10 10:59 (KST)


항상 Ninjala를 플레이해 주셔서 감사합니다.

아바타 아이템 할인! 시노비 숍 세일 개최!
엄선된 아바타 아이템을 기간 중 30% 할인된 가격에 구매 가능!
NINJALA 패스 소지 중이라면 50% 할인!!
할인 중인 라인 업은 일정 기간이 지나면 변경되니 숍을 자주 확인해보자!

시노비 숍 세일 내용의 일부를 소개!

  판매 기간 아바타 아이템
제 1회 2022/02/24 11:00 (JST) ~ 2022/02/27 10:59 (JST) Feb. 23, 2022, 18:00 (PST) - Feb. 26, 2022, 17:59 (PST)
24 Feb. 2022, 02:00 (GMT) - 27 Feb. 2022, 01:59 (GMT)
24 Feb. 2022, 12:00 (AEST) - 27 Feb. 2022, 11:59 (AEST)
24. Feb. 2022, 03:00 (CET) - 27. Feb. 2022, 02:59 (CET) 24 Feb. 2022, 03:00 (CET) - 27 Feb. 2022, 02:59 (CET) 24 Févr. 2022, 03:00 (CET) - 27 Févr. 2022, 02:59 (CET) 24 Feb. 2022, 03:00 (CET) - 27 Feb. 2022, 02:59 (CET) 2022/02/24 10:00 (HKT) ~ 2022/02/27 09:59 (HKT) 2022/02/24 10:00 (HKT) ~ 2022/02/27 09:59 (HKT) 2022/02/24 11:00 (KST) ~ 2022/02/27 10:59 (KST)
극한 빙상 가죽 코트
극한 빙상 털 후드
구레나룻 리젠트
일루미네이션 고글
제 2회 2022/02/27 11:00 (JST) ~ 2022/03/03 10:59 (JST) Feb. 26, 2022, 18:00 (PST) - Mar. 02, 2022, 17:59 (PST)
27 Feb. 2022, 02:00 (GMT) - 03 Mar. 2022, 01:59 (GMT)
27 Feb. 2022, 12:00 (AEST) - 03 Mar. 2022, 11:59 (AEST)
27. Feb. 2022, 03:00 (CET) - 03. März 2022, 02:59 (CET) 27 Feb. 2022, 03:00 (CET) - 03 Marzo 2022, 02:59 (CET) 27 Févr. 2022, 03:00 (CET) - 03 Mars 2022, 02:59 (CET) 27 Feb. 2022, 03:00 (CET) - 03 Mar. 2022, 02:59 (CET) 2022/02/27 10:00 (HKT) ~ 2022/03/03 09:59 (HKT) 2022/02/27 10:00 (HKT) ~ 2022/03/03 09:59 (HKT) 2022/02/27 11:00 (KST) ~ 2022/03/03 10:59 (KST)
다운 a.k.a 다운
니트 feat. 니트
파티의 주인공 안경
제 3회 2022/03/03 11:00 (JST) ~ 2022/03/06 10:59 (JST) Mar. 02, 2022, 18:00 (PST) - Mar. 05, 2022, 17:59 (PST)
03 Mar. 2022, 02:00 (GMT) - 06 Mar. 2022, 01:59 (GMT)
03 Mar. 2022, 12:00 (AEST) - 06 Mar. 2022, 11:59 (AEST)
03. März 2022, 03:00 (CET) - 06. März 2022, 02:59 (CET) 03 Marzo 2022, 03:00 (CET) - 06 Marzo 2022, 02:59 (CET) 03 Mars 2022, 03:00 (CET) - 06 Mars 2022, 02:59 (CET) 03 Mar. 2022, 03:00 (CET) - 06 Mar. 2022, 02:59 (CET) 2022/03/03 10:00 (HKT) ~ 2022/03/06 09:59 (HKT) 2022/03/03 10:00 (HKT) ~ 2022/03/06 09:59 (HKT) 2022/03/03 11:00 (KST) ~ 2022/03/06 10:59 (KST)
왕국 근위병 유니폼
왕국 근위병 베어스킨
핫 스포츠 반다나
제 4회 2022/03/06 11:00 (JST) ~ 2022/03/10 10:59 (JST) Mar. 05, 2022, 18:00 (PST) - Mar. 09, 2022, 17:59 (PST)
06 Mar. 2022, 02:00 (GMT) - 10 Mar. 2022, 01:59 (GMT)
06 Mar. 2022, 12:00 (AEST) - 10 Mar. 2022, 11:59 (AEST)
06. März 2022, 03:00 (CET) - 10. März 2022, 02:59 (CET) 06 Marzo 2022, 03:00 (CET) - 10 Marzo 2022, 02:59 (CET) 06 Mars 2022, 03:00 (CET) - 10 Mars 2022, 02:59 (CET) 06 Mar. 2022, 03:00 (CET) - 10 Mar. 2022, 02:59 (CET) 2022/03/06 10:00 (HKT) ~ 2022/03/10 09:59 (HKT) 2022/03/06 10:00 (HKT) ~ 2022/03/10 09:59 (HKT) 2022/03/06 11:00 (KST) ~ 2022/03/10 10:59 (KST)
SF 디스토피아 드레스
SF 디스토피아 해트
스테이크 데미글라스

※상기 아바타 아이템 이외에도 다양한 아바타 아이템이 세일 가격으로 라인업되어 있습니다.
자세한 내용은 시노비 숍에서 확인해 주시기 바랍니다.

앞으로도 Ninjala를 잘 부탁드립니다.