MENU CLOSE

공지사항

닌자 껌 연구소 개설 기념 캠페인!

게시일
2022/03/03 (JST)
Mar. 02, 2022 (PST)
03 Mar. 2022 (GMT)
03 Mar. 2022 (AEST)
03. März 2022 (CET)
03 Marzo 2022 (CET)
03 Mars 2022 (CET)
03 Mar. 2022 (CET)
2022/03/03 (HKT)
2022/03/03 (HKT)
2022/03/03 (KST)
갱신일
2022/03/03 (JST)
Mar. 02, 2022 (PST)
03 Mar. 2022 (GMT)
03 Mar. 2022 (AEST)
03. März 2022 (CET)
03 Marzo 2022 (CET)
03 Mars 2022 (CET)
03 Mar. 2022 (CET)
2022/03/03 (HKT)
2022/03/03 (HKT)
2022/03/03 (KST)
                

개최 기간

2022/03/10 17:00 (JST) ~ 2022/06/16 10:59 (JST) Mar. 10, 2022, 00:00 (PST) - June 15, 2022, 18:59 (PDT)
10 Mar. 2022, 08:00 (GMT) - 16 June 2022, 02:59 (BST)
10 Mar. 2022, 18:00 (AEST) - 16 June 2022, 11:59 (AEST)
10. März 2022, 09:00 (CET) - 16. Juni 2022, 03:59 (CEST) 10 Marzo 2022, 09:00 (CET) - 16 Jun. 2022, 03:59 (CEST) 10 Mars 2022, 09:00 (CET) - 16 Juin 2022, 03:59 (CEST) 10 Mar. 2022, 09:00 (CET) - 16 Giu. 2022, 03:59 (CEST) 2022/03/10 16:00 (HKT) ~ 2022/06/16 09:59 (HKT) 2022/03/10 16:00 (HKT) ~ 2022/06/16 09:59 (HKT) 2022/03/10 17:00 (KST) ~ 2022/06/16 10:59 (KST)

항상 Ninjala를 플레이해 주셔서 감사합니다.
닌자들이여, 더 높은 곳을 향하라!
신기능 '닌자 껌 연구소' 오픈!
이를 기념한 특별 캠페인이 개최됩니다!!


영상을 보고 연구 포인트를 얻자!

개최 기간

2022/03/10 17:00 (JST) ~ 2022/03/24 10:59 (JST) Mar. 10, 2022, 00:00 (PST) - Mar. 23, 2022, 18:59 (PDT)
10 Mar. 2022, 08:00 (GMT) - 24 Mar. 2022, 01:59 (GMT)
10 Mar. 2022, 18:00 (AEST) - 24 Mar. 2022, 11:59 (AEST)
10. März 2022, 09:00 (CET) - 24. März 2022, 02:59 (CET) 10 Marzo 2022, 09:00 (CET) - 24 Marzo 2022, 02:59 (CET) 10 Mars 2022, 09:00 (CET) - 24 Mars 2022, 02:59 (CET) 10 Mar. 2022, 09:00 (CET) - 24 Mar. 2022, 02:59 (CET) 2022/03/10 16:00 (HKT) ~ 2022/03/24 09:59 (HKT) 2022/03/10 16:00 (HKT) ~ 2022/03/24 09:59 (HKT) 2022/03/10 17:00 (KST) ~ 2022/03/24 10:59 (KST)

공식 SNS에 업로드되는 '닌자 껌 연구소 소개'에 NINJALA 코드가 표시됩니다.
게임에서 NINJALA 코드를 입력하기만 해도 연구에 필요한 아이템, 연구 포인트×100을 획득할 수 있는 BIG 찬스!NINJALA 코드 입력 방법

연구 포인트 획득 로그인 보너스

개최 기간

2022/03/10 17:00 (JST) ~ 2022/03/24 10:59 (JST) Mar. 10, 2022, 00:00 (PST) - Mar. 23, 2022, 18:59 (PDT)
10 Mar. 2022, 08:00 (GMT) - 24 Mar. 2022, 01:59 (GMT)
10 Mar. 2022, 18:00 (AEST) - 24 Mar. 2022, 11:59 (AEST)
10. März 2022, 09:00 (CET) - 24. März 2022, 02:59 (CET) 10 Marzo 2022, 09:00 (CET) - 24 Marzo 2022, 02:59 (CET) 10 Mars 2022, 09:00 (CET) - 24 Mars 2022, 02:59 (CET) 10 Mar. 2022, 09:00 (CET) - 24 Mar. 2022, 02:59 (CET) 2022/03/10 16:00 (HKT) ~ 2022/03/24 09:59 (HKT) 2022/03/10 16:00 (HKT) ~ 2022/03/24 09:59 (HKT) 2022/03/10 17:00 (KST) ~ 2022/03/24 10:59 (KST)

닌자 껌 연구소의 오픈을 기념하여, 기간 중 매일 연구에 필요한 아이템을 선물해 드립니다!
연구를 진행하고 라이벌과의 격차를 벌려보세요!

로그인 보너스 스케줄

개최 기간 보상
2022/03/10 17:00 (JST) ~ 2022/03/11 10:59 (JST) Mar. 10, 2022, 00:00 (PST) - Mar. 10, 2022, 17:59 (PST)
10 Mar. 2022, 08:00 (GMT) - 11 Mar. 2022, 01:59 (GMT)
10 Mar. 2022, 18:00 (AEST) - 11 Mar. 2022, 11:59 (AEST)
10. März 2022, 09:00 (CET) - 11. März 2022, 02:59 (CET) 10 Marzo 2022, 09:00 (CET) - 11 Marzo 2022, 02:59 (CET) 10 Mars 2022, 09:00 (CET) - 11 Mars 2022, 02:59 (CET) 10 Mar. 2022, 09:00 (CET) - 11 Mar. 2022, 02:59 (CET) 2022/03/10 16:00 (HKT) ~ 2022/03/11 09:59 (HKT) 2022/03/10 16:00 (HKT) ~ 2022/03/11 09:59 (HKT) 2022/03/10 17:00 (KST) ~ 2022/03/11 10:59 (KST)
연구 포인트×30
골드 메달×10
2022/03/11 11:00 (JST) ~ 2022/03/12 10:59 (JST) Mar. 10, 2022, 18:00 (PST) - Mar. 11, 2022, 17:59 (PST)
11 Mar. 2022, 02:00 (GMT) - 12 Mar. 2022, 01:59 (GMT)
11 Mar. 2022, 12:00 (AEST) - 12 Mar. 2022, 11:59 (AEST)
11. März 2022, 03:00 (CET) - 12. März 2022, 02:59 (CET) 11 Marzo 2022, 03:00 (CET) - 12 Marzo 2022, 02:59 (CET) 11 Mars 2022, 03:00 (CET) - 12 Mars 2022, 02:59 (CET) 11 Mar. 2022, 03:00 (CET) - 12 Mar. 2022, 02:59 (CET) 2022/03/11 10:00 (HKT) ~ 2022/03/12 09:59 (HKT) 2022/03/11 10:00 (HKT) ~ 2022/03/12 09:59 (HKT) 2022/03/11 11:00 (KST) ~ 2022/03/12 10:59 (KST)
연구 포인트×30
실버 메달×100
2022/03/12 11:00 (JST) ~ 2022/03/13 10:59 (JST) Mar. 11, 2022, 18:00 (PST) - Mar. 12, 2022, 18:59 (PST)
12 Mar. 2022, 02:00 (GMT) - 13 Mar. 2022, 01:59 (GMT)
12 Mar. 2022, 12:00 (AEST) - 13 Mar. 2022, 11:59 (AEST)
12. März 2022, 03:00 (CET) - 13. März 2022, 02:59 (CET) 12 Marzo 2022, 03:00 (CET) - 13 Marzo 2022, 02:59 (CET) 12 Mars 2022, 03:00 (CET) - 13 Mars 2022, 02:59 (CET) 12 Mar. 2022, 03:00 (CET) - 13 Mar. 2022, 02:59 (CET) 2022/03/12 10:00 (HKT) ~ 2022/03/13 09:59 (HKT) 2022/03/12 10:00 (HKT) ~ 2022/03/13 09:59 (HKT) 2022/03/12 11:00 (KST) ~ 2022/03/13 10:59 (KST)
연구 포인트×50
브론즈 메달×500
2022/03/13 11:00 (JST) ~ 2022/03/14 10:59 (JST) Mar. 12, 2022, 19:00 (PST) - Mar. 13, 2022, 18:59 (PDT)
13 Mar. 2022, 02:00 (GMT) - 14 Mar. 2022, 01:59 (GMT)
13 Mar. 2022, 12:00 (AEST) - 14 Mar. 2022, 11:59 (AEST)
13. März 2022, 03:00 (CET) - 14. März 2022, 02:59 (CET) 13 Marzo 2022, 03:00 (CET) - 14 Marzo 2022, 02:59 (CET) 13 Mars 2022, 03:00 (CET) - 14 Mars 2022, 02:59 (CET) 13 Mar. 2022, 03:00 (CET) - 14 Mar. 2022, 02:59 (CET) 2022/03/13 10:00 (HKT) ~ 2022/03/14 09:59 (HKT) 2022/03/13 10:00 (HKT) ~ 2022/03/14 09:59 (HKT) 2022/03/13 11:00 (KST) ~ 2022/03/14 10:59 (KST)
연구 포인트×50
골드 메달×50
2022/03/14 11:00 (JST) ~ 2022/03/15 10:59 (JST) Mar. 13, 2022, 19:00 (PDT) - Mar. 14, 2022, 18:59 (PDT)
14 Mar. 2022, 02:00 (GMT) - 15 Mar. 2022, 01:59 (GMT)
14 Mar. 2022, 12:00 (AEST) - 15 Mar. 2022, 11:59 (AEST)
14. März 2022, 03:00 (CET) - 15. März 2022, 02:59 (CET) 14 Marzo 2022, 03:00 (CET) - 15 Marzo 2022, 02:59 (CET) 14 Mars 2022, 03:00 (CET) - 15 Mars 2022, 02:59 (CET) 14 Mar. 2022, 03:00 (CET) - 15 Mar. 2022, 02:59 (CET) 2022/03/14 10:00 (HKT) ~ 2022/03/15 09:59 (HKT) 2022/03/14 10:00 (HKT) ~ 2022/03/15 09:59 (HKT) 2022/03/14 11:00 (KST) ~ 2022/03/15 10:59 (KST)
연구 포인트×30
실버 메달×100
2022/03/15 11:00 (JST) ~ 2022/03/16 10:59 (JST) Mar. 14, 2022, 19:00 (PDT) - Mar. 15, 2022, 18:59 (PDT)
15 Mar. 2022, 02:00 (GMT) - 16 Mar. 2022, 01:59 (GMT)
15 Mar. 2022, 12:00 (AEST) - 16 Mar. 2022, 11:59 (AEST)
15. März 2022, 03:00 (CET) - 16. März 2022, 02:59 (CET) 15 Marzo 2022, 03:00 (CET) - 16 Marzo 2022, 02:59 (CET) 15 Mars 2022, 03:00 (CET) - 16 Mars 2022, 02:59 (CET) 15 Mar. 2022, 03:00 (CET) - 16 Mar. 2022, 02:59 (CET) 2022/03/15 10:00 (HKT) ~ 2022/03/16 09:59 (HKT) 2022/03/15 10:00 (HKT) ~ 2022/03/16 09:59 (HKT) 2022/03/15 11:00 (KST) ~ 2022/03/16 10:59 (KST)
연구 포인트×30
브론즈 메달×500
2022/03/16 11:00 (JST) ~ 2022/03/17 10:59 (JST) Mar. 15, 2022, 19:00 (PDT) - Mar. 16, 2022, 18:59 (PDT)
16 Mar. 2022, 02:00 (GMT) - 17 Mar. 2022, 01:59 (GMT)
16 Mar. 2022, 12:00 (AEST) - 17 Mar. 2022, 11:59 (AEST)
16. März 2022, 03:00 (CET) - 17. März 2022, 02:59 (CET) 16 Marzo 2022, 03:00 (CET) - 17 Marzo 2022, 02:59 (CET) 16 Mars 2022, 03:00 (CET) - 17 Mars 2022, 02:59 (CET) 16 Mar. 2022, 03:00 (CET) - 17 Mar. 2022, 02:59 (CET) 2022/03/16 10:00 (HKT) ~ 2022/03/17 09:59 (HKT) 2022/03/16 10:00 (HKT) ~ 2022/03/17 09:59 (HKT) 2022/03/16 11:00 (KST) ~ 2022/03/17 10:59 (KST)
연구 포인트×30
골드 메달×10
2022/03/17 11:00 (JST) ~ 2022/03/18 10:59 (JST) Mar. 16, 2022, 19:00 (PDT) - Mar. 17, 2022, 18:59 (PDT)
17 Mar. 2022, 02:00 (GMT) - 18 Mar. 2022, 01:59 (GMT)
17 Mar. 2022, 12:00 (AEST) - 18 Mar. 2022, 11:59 (AEST)
17. März 2022, 03:00 (CET) - 18. März 2022, 02:59 (CET) 17 Marzo 2022, 03:00 (CET) - 18 Marzo 2022, 02:59 (CET) 17 Mars 2022, 03:00 (CET) - 18 Mars 2022, 02:59 (CET) 17 Mar. 2022, 03:00 (CET) - 18 Mar. 2022, 02:59 (CET) 2022/03/17 10:00 (HKT) ~ 2022/03/18 09:59 (HKT) 2022/03/17 10:00 (HKT) ~ 2022/03/18 09:59 (HKT) 2022/03/17 11:00 (KST) ~ 2022/03/18 10:59 (KST)
연구 포인트×30
실버 메달×100
2022/03/18 11:00 (JST) ~ 2022/03/19 10:59 (JST) Mar. 17, 2022, 19:00 (PDT) - Mar. 18, 2022, 18:59 (PDT)
18 Mar. 2022, 02:00 (GMT) - 19 Mar. 2022, 01:59 (GMT)
18 Mar. 2022, 12:00 (AEST) - 19 Mar. 2022, 11:59 (AEST)
18. März 2022, 03:00 (CET) - 19. März 2022, 02:59 (CET) 18 Marzo 2022, 03:00 (CET) - 19 Marzo 2022, 02:59 (CET) 18 Mars 2022, 03:00 (CET) - 19 Mars 2022, 02:59 (CET) 18 Mar. 2022, 03:00 (CET) - 19 Mar. 2022, 02:59 (CET) 2022/03/18 10:00 (HKT) ~ 2022/03/19 09:59 (HKT) 2022/03/18 10:00 (HKT) ~ 2022/03/19 09:59 (HKT) 2022/03/18 11:00 (KST) ~ 2022/03/19 10:59 (KST)
연구 포인트×30
브론즈 메달×500
2022/03/19 11:00 (JST) ~ 2022/03/20 10:59 (JST) Mar. 18, 2022, 19:00 (PDT) - Mar. 19, 2022, 18:59 (PDT)
19 Mar. 2022, 02:00 (GMT) - 20 Mar. 2022, 01:59 (GMT)
19 Mar. 2022, 12:00 (AEST) - 20 Mar. 2022, 11:59 (AEST)
19. März 2022, 03:00 (CET) - 20. März 2022, 02:59 (CET) 19 Marzo 2022, 03:00 (CET) - 20 Marzo 2022, 02:59 (CET) 19 Mars 2022, 03:00 (CET) - 20 Mars 2022, 02:59 (CET) 19 Mar. 2022, 03:00 (CET) - 20 Mar. 2022, 02:59 (CET) 2022/03/19 10:00 (HKT) ~ 2022/03/20 09:59 (HKT) 2022/03/19 10:00 (HKT) ~ 2022/03/20 09:59 (HKT) 2022/03/19 11:00 (KST) ~ 2022/03/20 10:59 (KST)
연구 포인트×50
골드 메달×10
2022/03/20 11:00 (JST) ~ 2022/03/21 10:59 (JST) Mar. 19, 2022, 19:00 (PDT) - Mar. 20, 2022, 18:59 (PDT)
20 Mar. 2022, 02:00 (GMT) - 21 Mar. 2022, 01:59 (GMT)
20 Mar. 2022, 12:00 (AEST) - 21 Mar. 2022, 11:59 (AEST)
20. März 2022, 03:00 (CET) - 21. März 2022, 02:59 (CET) 20 Marzo 2022, 03:00 (CET) - 21 Marzo 2022, 02:59 (CET) 20 Mars 2022, 03:00 (CET) - 21 Mars 2022, 02:59 (CET) 20 Mar. 2022, 03:00 (CET) - 21 Mar. 2022, 02:59 (CET) 2022/03/20 10:00 (HKT) ~ 2022/03/21 09:59 (HKT) 2022/03/20 10:00 (HKT) ~ 2022/03/21 09:59 (HKT) 2022/03/20 11:00 (KST) ~ 2022/03/21 10:59 (KST)
연구 포인트×50
실버 메달×500
2022/03/21 11:00 (JST) ~ 2022/03/22 10:59 (JST) Mar. 20, 2022, 19:00 (PDT) - Mar. 21, 2022, 18:59 (PDT)
21 Mar. 2022, 02:00 (GMT) - 22 Mar. 2022, 01:59 (GMT)
21 Mar. 2022, 12:00 (AEST) - 22 Mar. 2022, 11:59 (AEST)
21. März 2022, 03:00 (CET) - 22. März 2022, 02:59 (CET) 21 Marzo 2022, 03:00 (CET) - 22 Marzo 2022, 02:59 (CET) 21 Mars 2022, 03:00 (CET) - 22 Mars 2022, 02:59 (CET) 21 Mar. 2022, 03:00 (CET) - 22 Mar. 2022, 02:59 (CET) 2022/03/21 10:00 (HKT) ~ 2022/03/22 09:59 (HKT) 2022/03/21 10:00 (HKT) ~ 2022/03/22 09:59 (HKT) 2022/03/21 11:00 (KST) ~ 2022/03/22 10:59 (KST)
연구 포인트×30
브론즈 메달×500
2022/03/22 11:00 (JST) ~ 2022/03/23 10:59 (JST) Mar. 21, 2022, 19:00 (PDT) - Mar. 22, 2022, 18:59 (PDT)
22 Mar. 2022, 02:00 (GMT) - 23 Mar. 2022, 01:59 (GMT)
22 Mar. 2022, 12:00 (AEST) - 23 Mar. 2022, 11:59 (AEST)
22. März 2022, 03:00 (CET) - 23. März 2022, 02:59 (CET) 22 Marzo 2022, 03:00 (CET) - 23 Marzo 2022, 02:59 (CET) 22 Mars 2022, 03:00 (CET) - 23 Mars 2022, 02:59 (CET) 22 Mar. 2022, 03:00 (CET) - 23 Mar. 2022, 02:59 (CET) 2022/03/22 10:00 (HKT) ~ 2022/03/23 09:59 (HKT) 2022/03/22 10:00 (HKT) ~ 2022/03/23 09:59 (HKT) 2022/03/22 11:00 (KST) ~ 2022/03/23 10:59 (KST)
연구 포인트×30
골드 메달×10
2022/03/23 11:00 (JST) ~ 2022/03/24 10:59 (JST) Mar. 22, 2022, 19:00 (PDT) - Mar. 23, 2022, 18:59 (PDT)
23 Mar. 2022, 02:00 (GMT) - 24 Mar. 2022, 01:59 (GMT)
23 Mar. 2022, 12:00 (AEST) - 24 Mar. 2022, 11:59 (AEST)
23. März 2022, 03:00 (CET) - 24. März 2022, 02:59 (CET) 23 Marzo 2022, 03:00 (CET) - 24 Marzo 2022, 02:59 (CET) 23 Mars 2022, 03:00 (CET) - 24 Mars 2022, 02:59 (CET) 23 Mar. 2022, 03:00 (CET) - 24 Mar. 2022, 02:59 (CET) 2022/03/23 10:00 (HKT) ~ 2022/03/24 09:59 (HKT) 2022/03/23 10:00 (HKT) ~ 2022/03/24 09:59 (HKT) 2022/03/23 11:00 (KST) ~ 2022/03/24 10:59 (KST)
연구 포인트×30
실버 메달×100

※로그인 보너스는 1일 1회 메일에서 수령할 수 있습니다.
※로그인 보너스는 아래 시간에 다음 날로 전환됩니다

미국  06:00 pm (PST)
일본  11:00 (JST)
영국  02:00 (GMT)
호주  12:00 (AEST)
프랑스  03:00 (CET)
스페인  03:00 (CET)
독일  03:00 (CET)
이탈리아 03:00 (CET)
한국  11:00 (KST)
아시아  10:00 (HKT)

닌자 껌 연구 응원 팩 판매

개최 기간

2022/03/10 17:00 (JST) ~ 2022/06/16 10:59 (JST) Mar. 10, 2022, 00:00 (PST) - June 15, 2022, 18:59 (PDT)
10 Mar. 2022, 08:00 (GMT) - 16 June 2022, 02:59 (BST)
10 Mar. 2022, 18:00 (AEST) - 16 June 2022, 11:59 (AEST)
10. März 2022, 09:00 (CET) - 16. Juni 2022, 03:59 (CEST) 10 Marzo 2022, 09:00 (CET) - 16 Jun. 2022, 03:59 (CEST) 10 Mars 2022, 09:00 (CET) - 16 Juin 2022, 03:59 (CEST) 10 Mar. 2022, 09:00 (CET) - 16 Giu. 2022, 03:59 (CEST) 2022/03/10 16:00 (HKT) ~ 2022/06/16 09:59 (HKT) 2022/03/10 16:00 (HKT) ~ 2022/06/16 09:59 (HKT) 2022/03/10 17:00 (KST) ~ 2022/06/16 10:59 (KST)

연구 포인트가 추가된, 1시즌에 단 한번만 구입할 수 있는 Jala 팩 판매!


[기간 한정] 닌자 껌 연구 응원 팩 [보라] ₩12,000 (세금포함)
[기간 한정] 닌자 껌 연구 응원 팩 [동] ₩31,000 (세금포함)
[기간 한정] 닌자 껌 연구 응원 팩 [은] ₩49,000 (세금포함)
[기간 한정] 닌자 껌 연구 응원 팩 [금] ₩119,000 (세금포함)

※본 상품은 1시즌당 한번만 구입할 수 있습니다.
※게임 내 화폐인 Jala는 '유료 Jala'와 '무료 Jala'가 있습니다. Jala를 사용할 때 둘 다 보유하고 있을 경우 유료 Jala부터 소비합니다.
※일본 닌텐도 e숍에서는 유료 Jala의 유효 기간이 구입일로부터 150일 이내입니다.

애니메이션 ''Ninjala''를 보고 닌자 껌 연구를 진행하자!

개최 기간

2022/03/12 10:30 (JST) ~ 2022/04/15 11:59 (JST) Mar. 11, 2022, 17:30 (PST) - Apr. 14, 2022, 19:59 (PDT)
12 Mar. 2022, 01:30 (GMT) - 15 Apr. 2022, 03:59 (BST)
12 Mar. 2022, 11:30 (AEST) - 15 Apr. 2022, 12:59 (AEST)
12. März 2022, 02:30 (CET) - 15. Apr. 2022, 04:59 (CEST) 12 Marzo 2022, 02:30 (CET) - 15 Abr. 2022, 04:59 (CEST) 12 Mars 2022, 02:30 (CET) - 15 Avril 2022, 04:59 (CEST) 12 Mar. 2022, 02:30 (CET) - 15 Apr. 2022, 04:59 (CEST) 2022/03/12 09:30 (HKT) ~ 2022/04/15 10:59 (HKT) 2022/03/12 09:30 (HKT) ~ 2022/04/15 10:59 (HKT) 2022/03/12 10:30 (KST) ~ 2022/04/15 11:59 (KST)

애니메이션 ''Ninjala''를 보고 NINJALA 코드를 획득하자!
게임에서 NINJALA 코드를 입력하면 연구 포인트×100을 선물!
NINJALA 코드는 애니메이션 1화 당 한 개씩만 발행됩니다.
애니메이션 4화를 모두 시청하고 NINJALA 코드를 입력하면, 최대 연구 포인트×400을 획득할 수 있는 BIG 찬스!


・획득한 NINJALA 코드는 게임 내에서 입력할 수 있습니다.

・PlayNinjala에서 방영되는 에피소드를 시청하면 NINJALA 코드를 확인할 수 있습니다.
・획득한 NINJALA 코드는 게임 내에서 입력할 수 있습니다.


NINJALA 코드 유효 기간 보상
제10화 코드 2022/03/12 10:30 (JST) ~ 2022/03/25 11:59 (JST) Mar. 11, 2022, 17:30 (PST) - Mar. 24, 2022, 19:59 (PDT)
12 Mar. 2022, 01:30 (GMT) - 25 Mar. 2022, 02:59 (GMT)
12 Mar. 2022, 11:30 (AEST) - 25 Mar. 2022, 12:59 (AEST)
12. März 2022, 02:30 (CET) - 25. März 2022, 03:59 (CET) 12 Marzo 2022, 02:30 (CET) - 25 Marzo 2022, 03:59 (CET) 12 Mars 2022, 02:30 (CET) - 25 Mars 2022, 03:59 (CET) 12 Mar. 2022, 02:30 (CET) - 25 Mar. 2022, 03:59 (CET) 2022/03/12 09:30 (HKT) ~ 2022/03/25 10:59 (HKT) 2022/03/12 09:30 (HKT) ~ 2022/03/25 10:59 (HKT) 2022/03/12 10:30 (KST) ~ 2022/03/25 11:59 (KST)
연구 포인트×100
제11화 코드 2022/03/19 10:30 (JST) ~ 2022/04/01 11:59 (JST) Mar. 18, 2022, 18:30 (PDT) - Mar. 31, 2022, 19:59 (PDT)
19 Mar. 2022, 01:30 (GMT) - 01 Apr. 2022, 03:59 (BST)
19 Mar. 2022, 11:30 (AEST) - 01 Apr. 2022, 12:59 (AEST)
19. März 2022, 02:30 (CET) - 01. Apr. 2022, 04:59 (CEST) 19 Marzo 2022, 02:30 (CET) - 01 Abr. 2022, 04:59 (CEST) 19 Mars 2022, 02:30 (CET) - 01 Avril 2022, 04:59 (CEST) 19 Mar. 2022, 02:30 (CET) - 01 Apr. 2022, 04:59 (CEST) 2022/03/19 09:30 (HKT) ~ 2022/04/01 10:59 (HKT) 2022/03/19 09:30 (HKT) ~ 2022/04/01 10:59 (HKT) 2022/03/19 10:30 (KST) ~ 2022/04/01 11:59 (KST)
연구 포인트×100
제12화 코드 2022/03/26 10:30 (JST) ~ 2022/04/08 11:59 (JST) Mar. 25, 2022, 18:30 (PDT) - Apr. 07, 2022, 19:59 (PDT)
26 Mar. 2022, 01:30 (GMT) - 08 Apr. 2022, 03:59 (BST)
26 Mar. 2022, 11:30 (AEST) - 08 Apr. 2022, 12:59 (AEST)
26. März 2022, 02:30 (CET) - 08. Apr. 2022, 04:59 (CEST) 26 Marzo 2022, 02:30 (CET) - 08 Abr. 2022, 04:59 (CEST) 26 Mars 2022, 02:30 (CET) - 08 Avril 2022, 04:59 (CEST) 26 Mar. 2022, 02:30 (CET) - 08 Apr. 2022, 04:59 (CEST) 2022/03/26 09:30 (HKT) ~ 2022/04/08 10:59 (HKT) 2022/03/26 09:30 (HKT) ~ 2022/04/08 10:59 (HKT) 2022/03/26 10:30 (KST) ~ 2022/04/08 11:59 (KST)
연구 포인트×100
제13화 코드 2022/04/02 10:30 (JST) ~ 2022/04/15 11:59 (JST) Apr. 01, 2022, 18:30 (PDT) - Apr. 14, 2022, 19:59 (PDT)
02 Apr. 2022, 02:30 (BST) - 15 Apr. 2022, 03:59 (BST)
02 Apr. 2022, 11:30 (AEST) - 15 Apr. 2022, 12:59 (AEST)
02. Apr. 2022, 03:30 (CEST) - 15. Apr. 2022, 04:59 (CEST) 02 Abr. 2022, 03:30 (CEST) - 15 Abr. 2022, 04:59 (CEST) 02 Avril 2022, 03:30 (CEST) - 15 Avril 2022, 04:59 (CEST) 02 Apr. 2022, 03:30 (CEST) - 15 Apr. 2022, 04:59 (CEST) 2022/04/02 09:30 (HKT) ~ 2022/04/15 10:59 (HKT) 2022/04/02 09:30 (HKT) ~ 2022/04/15 10:59 (HKT) 2022/04/02 10:30 (KST) ~ 2022/04/15 11:59 (KST)
연구 포인트×100

각 NINJALA 코드에는 유효 기간이 있습니다.
기간은 위 표를 확인해주시기 바랍니다.

※NINJALA 코드는 애니메이션 1화 당 한 개씩만 발행됩니다.
※이벤트 기간 중 애니메이션 13화까지 매회 새로운 NINJALA 코드가 발행됩니다.
NINJALA 코드는 1인당 한번만 사용할 수 있습니다.

NINJALA 코드 입력 방법

애니메이션 ''Ninjala''

毎週土曜日朝10時30分 (JST)からテレビ東京系にて放送中!


NINJALA 코드 입력 방법

・아지트 화면 오른쪽 하단에 있는 '스마트폰 메뉴’에서 'NINJALA 코드'를 선택합니다.
・표시된 화면에서 획득한 'NINJALA 코드'를 입력합니다.
・'NINJALA 코드' 입력에 성공하면, 게임 내 메일 박스를 통해 연구 포인트를 받을 수 있습니다.

※반드시 수령 기간 내에 NINJALA 코드를 입력해 주시기 바랍니다.
※수령 기간이 지나면 NINJALA 코드를 사용할 수 없게 됩니다.

앞으로도 Ninjala를 잘 부탁드립니다.