MENU CLOSE

공지사항

껌찌 로그인 보너스

게시일
2024/03/07 (JST) Mar. 06, 2024 (PST)
07 Mar. 2024 (GMT)
07 Mar. 2024 (AEST)
07. März 2024 (CET) 07 Marzo 2024 (CET) 07 Mars 2024 (CET) 07 Mar. 2024 (CET) 2024/03/07 (HKT) 2024/03/07 (HKT) 2024/03/07 (KST)
갱신일
2024/03/07 (JST) Mar. 06, 2024 (PST)
07 Mar. 2024 (GMT)
07 Mar. 2024 (AEST)
07. März 2024 (CET) 07 Marzo 2024 (CET) 07 Mars 2024 (CET) 07 Mar. 2024 (CET) 2024/03/07 (HKT) 2024/03/07 (HKT) 2024/03/07 (KST)
                

개최 기간

2024/03/28 11:00 (JST) ~ 2024/04/11 11:00 (JST) Mar. 27, 2024, 19:00 (PDT) - Apr. 10, 2024, 19:00 (PDT)
28 Mar. 2024, 02:00 (GMT) - 11 Apr. 2024, 03:00 (BST)
28 Mar. 2024, 12:00 (AEST) - 11 Apr. 2024, 12:00 (AEST)
28. März 2024, 03:00 (CET) - 11. Apr. 2024, 04:00 (CEST) 28 Marzo 2024, 03:00 (CET) - 11 Abr. 2024, 04:00 (CEST) 28 Mars 2024, 03:00 (CET) - 11 Avril 2024, 04:00 (CEST) 28 Mar. 2024, 03:00 (CET) - 11 Apr. 2024, 04:00 (CEST) 2024/03/28 10:00 (HKT) ~ 2024/04/11 10:00 (HKT) 2024/03/28 10:00 (HKT) ~ 2024/04/11 10:00 (HKT) 2024/03/28 11:00 (KST) ~ 2024/04/11 11:00 (KST)


나는 껌찌!

너희 닌자들에게 특별히 아이템을 줄게!
매일 로그인하면 아이템을 받을 수 있어!
이번에는 특별히 평소보다 개최 기간이 길어!

앞으로도 Ninjala를 잘 부탁해!

로그인 보너스 스케줄

로그인 일수 보상
1 골드 메달 ×10
2 브론즈 메달 ×600
3 골드 메달 ×10
4 실버 메달 ×150
5 골드 메달 ×10
6 브론즈 메달 ×600
7 골드 메달 ×20
8 실버 메달 ×150
9 골드 메달 ×10
10 브론즈 메달 ×600
11 골드 메달 ×10
12 실버 메달 ×150
13 골드 메달 ×10
14 골드 메달 ×20

※기간 및 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

앞으로도 Ninjala를 잘 부탁드립니다.