MENU CLOSE

공지사항

껌찌 로그인 보너스

게시일
2023/12/21 (JST)
Oct. 11, 2023 (PDT)
12 Oct. 2023 (BST)
12 Oct. 2023 (AEST)
21. Dez. 2023 (CET)
21 Dic. 2023 (CET)
21 Déc. 2023 (CET)
21 Dic. 2023 (CET)
2023/12/21 (HKT)
2023/12/21 (HKT)
2023/12/21 (KST)
갱신일
2023/12/21 (JST)
Oct. 11, 2023 (PDT)
12 Oct. 2023 (BST)
12 Oct. 2023 (AEST)
21. Dez. 2023 (CET)
21 Dic. 2023 (CET)
21 Déc. 2023 (CET)
21 Dic. 2023 (CET)
2023/12/21 (HKT)
2023/12/21 (HKT)
2023/12/21 (KST)
                

개최 기간

2023/12/21 11:00 (JST) ~ 2023/12/28 11:00 (JST) Dec. 20, 2023, 18:00 (PST) - Dec. 27, 2023, 18:00 (PST)
21 Dec. 2023, 02:00 (GMT) - 28 Dec. 2023, 02:00 (GMT)
21 Dec. 2023, 12:00 (AEST) - 28 Dec. 2023, 12:00 (AEST)
21. Dez. 2023, 03:00 (CET) - 28. Dez. 2023, 03:00 (CET) 21 Dic. 2023, 03:00 (CET) - 28 Dic. 2023, 03:00 (CET) 21 Déc. 2023, 03:00 (CET) - 28 Déc. 2023, 03:00 (CET) 21 Dic. 2023, 03:00 (CET) - 28 Dic. 2023, 03:00 (CET) 2023/12/21 10:00 (HKT) ~ 2023/12/28 10:00 (HKT) 2023/12/21 10:00 (HKT) ~ 2023/12/28 10:00 (HKT) 2023/12/21 11:00 (KST) ~ 2023/12/28 11:00 (KST)


나는 껌찌!

너희 닌자들에게 특별히 아이템을 줄게!
매일 로그인하면 아이템을 받을 수 있어!

앞으로도 Ninjala를 잘 부탁해!

로그인 보너스 스케줄

로그인 일수 보상
1 골드 메달 ×10
2 브론즈 메달 ×600
3 실버 메달 ×150
4 골드 메달 ×10
5 브론즈 메달 ×600
6 실버 메달 ×150
7 골드 메달 ×20

※기간 및 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

앞으로도 Ninjala를 잘 부탁드립니다.