MENU CLOSE

공지사항

껌찌 로그인 보너스

게시일
2023/10/12 (JST)
Oct. 11, 2023 (PDT)
12 Oct. 2023 (BST)
12 Oct. 2023 (AEST)
12. Okt. 2023 (CEST)
12 Oct. 2023 (CEST)
12 Oct. 2023 (CEST)
12 Ott. 2023 (CEST)
2023/10/12 (HKT)
2023/10/12 (HKT)
2023/10/12 (KST)
갱신일
2023/10/12 (JST)
Oct. 11, 2023 (PDT)
12 Oct. 2023 (BST)
12 Oct. 2023 (AEST)
12. Okt. 2023 (CEST)
12 Oct. 2023 (CEST)
12 Oct. 2023 (CEST)
12 Ott. 2023 (CEST)
2023/10/12 (HKT)
2023/10/12 (HKT)
2023/10/12 (KST)
                

개최 기간

2023/10/12 11:00 (JST) ~ 2023/10/19 11:00 (JST) Oct. 11, 2023, 19:00 (PDT) - Oct. 18, 2023, 19:00 (PDT)
12 Oct. 2023, 03:00 (BST) - 19 Oct. 2023, 03:00 (BST)
12 Oct. 2023, 12:00 (AEST) - 19 Oct. 2023, 12:00 (AEST)
12. Okt. 2023, 04:00 (CEST) - 19. Okt. 2023, 04:00 (CEST) 12 Oct. 2023, 04:00 (CEST) - 19 Oct. 2023, 04:00 (CEST) 12 Oct. 2023, 04:00 (CEST) - 19 Oct. 2023, 04:00 (CEST) 12 Ott. 2023, 04:00 (CEST) - 19 Ott. 2023, 04:00 (CEST) 2023/10/12 10:00 (HKT) ~ 2023/10/19 10:00 (HKT) 2023/10/12 10:00 (HKT) ~ 2023/10/19 10:00 (HKT) 2023/10/12 11:00 (KST) ~ 2023/10/19 11:00 (KST)


나는 껌찌!

너희 닌자들에게 특별히 아이템을 줄게!
매일 로그인하면 아이템을 받을 수 있어!

앞으로도 Ninjala를 잘 부탁해!

로그인 보너스 스케줄

로그인 일수 보상
1 골드 메달 ×10
2 브론즈 메달 ×600
3 실버 메달 ×150
4 골드 메달 ×10
5 브론즈 메달 ×600
6 실버 메달 ×150
7 골드 메달 ×20

※기간 및 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

앞으로도 Ninjala를 잘 부탁드립니다.