MENU CLOSE

공지사항

버튼의 연구 보너스

게시일
2023/08/10 (JST)
Aug. 10, 2023 (PDT)
10 Aug. 2023 (BST)
10 Aug. 2023 (AEST)
10. Aug. 2023 (CEST)
10 Agosto 2023 (CEST)
10 Août 2023 (CEST)
10 Ago. 2023 (CEST)
2023/08/10 (HKT)
2023/08/10 (HKT)
2023/08/10 (KST)
갱신일
2023/08/10 (JST)
Aug. 10, 2023 (PDT)
10 Aug. 2023 (BST)
10 Aug. 2023 (AEST)
10. Aug. 2023 (CEST)
10 Agosto 2023 (CEST)
10 Août 2023 (CEST)
10 Ago. 2023 (CEST)
2023/08/10 (HKT)
2023/08/10 (HKT)
2023/08/10 (KST)
                

개최 기간

2023/08/17 11:00 (JST) ~ 2023/08/24 11:00 (JST) Aug. 16, 2023, 19:00 (PDT) - Aug. 23, 2023, 19:00 (PDT)
17 Aug. 2023, 03:00 (BST) - 24 Aug. 2023, 03:00 (BST)
17 Aug. 2023, 12:00 (AEST) - 24 Aug. 2023, 12:00 (AEST)
17. Aug. 2023, 04:00 (CEST) - 24. Aug. 2023, 04:00 (CEST) 17 Agosto 2023, 04:00 (CEST) - 24 Agosto 2023, 04:00 (CEST) 17 Août 2023, 04:00 (CEST) - 24 Août 2023, 04:00 (CEST) 17 Ago. 2023, 04:00 (CEST) - 24 Ago. 2023, 04:00 (CEST) 2023/08/17 10:00 (HKT) ~ 2023/08/24 10:00 (HKT) 2023/08/17 10:00 (HKT) ~ 2023/08/24 10:00 (HKT) 2023/08/17 11:00 (KST) ~ 2023/08/24 11:00 (KST)

버튼의 연구를 도와주자!

이벤트 기간 중 진행한 배틀 횟수에 따라 연구 포인트를 받을 수 있어!
최대 연구 포인트 ×210을 획득할 수 있는 찬스!

보상 목록

배틀 횟수 보상
1 연구 포인트 ×15
2 연구 포인트 ×15
3 연구 포인트 ×15
4 연구 포인트 ×15
5 연구 포인트 ×30
6 연구 포인트 ×15
7 연구 포인트 ×15
8 연구 포인트 ×15
9 연구 포인트 ×15
10 연구 포인트 ×60

※기간 및 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
앞으로도 Ninjala를 잘 부탁드립니다.