MENU CLOSE

通知

【更新】維護結束通知

刊載日
2022/10/19 (JST)
Oct. 18, 2022 (PDT)
19 Oct. 2022 (BST)
19 Oct. 2022 (AEST)
19. Okt. 2022 (CEST)
19 Oct. 2022 (CEST)
19 Oct. 2022 (CEST)
19 Ott. 2022 (CEST)
2022/10/19 (HKT)
2022/10/19 (HKT)
2022/10/19 (KST)
更新日
2022/10/20 (JST)
Oct. 19, 2022 (PDT)
20 Oct. 2022 (BST)
20 Oct. 2022 (AEST)
20. Okt. 2022 (CEST)
20 Oct. 2022 (CEST)
20 Oct. 2022 (CEST)
20 Ott. 2022 (CEST)
2022/10/20 (HKT)
2022/10/20 (HKT)
2022/10/20 (KST)

【更新】維護結束通知

以下的維護作業已結束。

結束日期

2022/10/20 15:00 (JST)
Oct. 19, 2022, 23:00 (PDT)
20 Oct. 2022, 07:00 (BST)
20 Oct. 2022, 16:00 (AEST)
20. Okt. 2022, 08:00 (CEST)
20 Oct. 2022, 08:00 (CEST)
20 Oct. 2022, 08:00 (CEST)
20 Ott. 2022, 08:00 (CEST)
2022/10/20 14:00 (HKT)
2022/10/20 14:00 (HKT)
2022/10/20 15:00 (KST)


感謝各位玩家的配合。

 


維護通知

維護作業將在以下時間實施。

暫定維護時間

2022/10/20 11:00 (JST) ~ 2022/10/20 15:00 (JST)
Oct. 19, 2022, 19:00 (PDT) - Oct. 19, 2022, 23:00 (PDT)
20 Oct. 2022, 03:00 (BST) - 20 Oct. 2022, 07:00 (BST)
20 Oct. 2022, 12:00 (AEST) - 20 Oct. 2022, 16:00 (AEST)
20. Okt. 2022, 04:00 (CEST) - 20. Okt. 2022, 08:00 (CEST)
20 Oct. 2022, 04:00 (CEST) - 20 Oct. 2022, 08:00 (CEST)
20 Oct. 2022, 04:00 (CEST) - 20 Oct. 2022, 08:00 (CEST)
20 Ott. 2022, 04:00 (CEST) - 20 Ott. 2022, 08:00 (CEST)
2022/10/20 10:00 (HKT) ~ 2022/10/20 14:00 (HKT)
2022/10/20 10:00 (HKT) ~ 2022/10/20 14:00 (HKT)
2022/10/20 11:00 (KST) ~ 2022/10/20 15:00 (KST)

作業內容
異常狀況修復

最新資訊請見官方SNS帳號。

最新資訊請見官方SNS帳號。


※維護時間可能會有所變更。
※若要於維護時間遊玩劇情組合包或練習模式,須在離線狀態下啟動遊戲。
  請由主機的「設定」中開啟飛航模式後再啟動遊戲。

很抱歉造成各位用戶的不便,敬請見諒與配合。