MENU CLOSE

通知

【更新】維護結束通知

刊載日
2022/04/06 (JST)
Apr. 05, 2022 (PDT)
06 Apr. 2022 (BST)
06 Apr. 2022 (AEST)
06. Apr. 2022 (CEST)
06 Abr. 2022 (CEST)
06 Avril 2022 (CEST)
06 Apr. 2022 (CEST)
2022/04/06 (HKT)
2022/04/06 (HKT)
2022/04/06 (KST)
更新日
2022/04/07 (JST)
Apr. 06, 2022 (PDT)
07 Apr. 2022 (BST)
07 Apr. 2022 (AEST)
07. Apr. 2022 (CEST)
07 Abr. 2022 (CEST)
07 Avril 2022 (CEST)
07 Apr. 2022 (CEST)
2022/04/07 (HKT)
2022/04/07 (HKT)
2022/04/07 (KST)

【更新】維護結束通知

以下的維護作業已結束。

結束日期

2022/04/07 14:00 (JST)
Apr. 06, 2022, 22:00 (PDT)
07 Apr. 2022, 06:00 (BST)
07 Apr. 2022, 15:00 (AEST)
07. Apr. 2022, 07:00 (CEST)
07 Abr. 2022, 07:00 (CEST)
07 Avril 2022, 07:00 (CEST)
07 Apr. 2022, 07:00 (CEST)
2022/04/07 13:00 (HKT)
2022/04/07 13:00 (HKT)
2022/04/07 14:00 (KST)


感謝各位玩家的配合。

 


維護通知

維護作業將在以下時間實施。

暫定維護時間

2022/04/07 11:00 (JST) ~ 2022/04/07 14:00 (JST)
Apr. 06, 2022, 19:00 (PDT) - Apr. 06, 2022, 22:00 (PDT)
07 Apr. 2022, 03:00 (BST) - 07 Apr. 2022, 06:00 (BST)
07 Apr. 2022, 12:00 (AEST) - 07 Apr. 2022, 15:00 (AEST)
07. Apr. 2022, 04:00 (CEST) - 07. Apr. 2022, 07:00 (CEST)
07 Abr. 2022, 04:00 (CEST) - 07 Abr. 2022, 07:00 (CEST)
07 Avril 2022, 04:00 (CEST) - 07 Avril 2022, 07:00 (CEST)
07 Apr. 2022, 04:00 (CEST) - 07 Apr. 2022, 07:00 (CEST)
2022/04/07 10:00 (HKT) ~ 2022/04/07 13:00 (HKT)
2022/04/07 10:00 (HKT) ~ 2022/04/07 13:00 (HKT)
2022/04/07 11:00 (KST) ~ 2022/04/07 14:00 (KST)

作業內容
伺服器維護

※維護時間可能會有所變更。
※若要於維護時間遊玩劇情組合包或練習模式,須在離線狀態下啟動遊戲。
  請由主機的「設定」中開啟飛航模式後再啟動遊戲。

很抱歉造成各位用戶的不便,敬請見諒與配合。