MENU CLOSE

通知

【更新】維護結束通知

刊載日
2021/11/25 (JST)
Nov. 24, 2021 (PST)
25 Nov. 2021 (GMT)
25 Nov. 2021 (AEST)
25. Nov. 2021 (CET)
25 Nov. 2021 (CET)
25 Nov. 2021 (CET)
25 Nov. 2021 (CET)
2021/11/25 (HKT)
2021/11/25 (HKT)
2021/11/25 (KST)
更新日
2021/12/02 (JST)
Dec. 02, 2021 (PST)
02 Dec. 2021 (GMT)
02 Dec. 2021 (AEST)
02. Dez. 2021 (CET)
02 Dic. 2021 (CET)
02 Déc. 2021 (CET)
02 Dic. 2021 (CET)
2021/12/02 (HKT)
2021/12/02 (HKT)
2021/12/02 (KST)

【更新】維護結束通知

以下的維護作業已結束。

結束日期

2021/12/02 17:00 (JST)
Dec. 02, 2021, 00:00 (PST)
02 Dec. 2021, 08:00 (GMT)
02 Dec. 2021, 18:00 (AEST)
02. Dez. 2021, 09:00 (CET)
02 Dic. 2021, 09:00 (CET)
02 Déc. 2021, 09:00 (CET)
02 Dic. 2021, 09:00 (CET)
2021/12/02 16:00 (HKT)
2021/12/02 16:00 (HKT)
2021/12/02 17:00 (KST)

感謝各位玩家的配合。

 


維護通知

維護作業將在以下時間實施。

暫定維護時間

2021/12/02 11:00 (JST) ~ 2021/12/02 17:00 (JST)
Dec. 01, 2021, 18:00 (PST) - Dec. 02, 2021, 00:00 (PST)
02 Dec. 2021, 02:00 (GMT) - 02 Dec. 2021, 08:00 (GMT)
02 Dec. 2021, 12:00 (AEST) - 02 Dec. 2021, 18:00 (AEST)
02. Dez. 2021, 03:00 (CET) - 02. Dez. 2021, 09:00 (CET)
02 Dic. 2021, 03:00 (CET) - 02 Dic. 2021, 09:00 (CET)
02 Déc. 2021, 03:00 (CET) - 02 Déc. 2021, 09:00 (CET)
02 Dic. 2021, 03:00 (CET) - 02 Dic. 2021, 09:00 (CET)
2021/12/02 10:00 (HKT) ~ 2021/12/02 16:00 (HKT)
2021/12/02 10:00 (HKT) ~ 2021/12/02 16:00 (HKT)
2021/12/02 11:00 (KST) ~ 2021/12/02 17:00 (KST)

作業內容
第8賽季開幕準備

※維護時間可能會有所變更。
※若要於維護時間遊玩劇情組合包或練習模式,須在離線狀態下啟動遊戲。
  請由主機的「設定」中開啟飛航模式後再啟動遊戲。

很抱歉造成各位用戶的不便,敬請見諒與配合。