MENU CLOSE

通知

【更新】維護結束通知

刊載日
2021/04/21 (JST)
Apr. 20, 2021 (PDT)
21 Apr. 2021 (BST)
21 Apr. 2021 (AEST)
21 Apr. 2021 (CEST)
21 Abr. 2021 (CEST)
21 Avril 2021 (CEST)
21 Apr. 2021 (CEST)
2021/04/21 (HKT)
2021/04/21 (HKT)
2021/04/21 (KST)
更新日
2021/04/22 (JST)
Apr. 22, 2021 (PDT)
22 Apr. 2021 (BST)
22 Apr. 2021 (AEST)
22 Apr. 2021 (CEST)
22 Abr. 2021 (CEST)
22 Avril 2021 (CEST)
22 Apr. 2021 (CEST)
2021/04/22 (HKT)
2021/04/22 (HKT)
2021/04/22 (KST)

【更新】維護結束通知

以下的維護作業已結束。

結束日期

2021/04/22 16:00 (JST)
Apr. 22, 2021, 00:00 (PDT)
22 Apr. 2021, 08:00 (BST)
22 Apr. 2021, 17:00 (AEST)
22 Apr. 2021, 09:00 (CEST)
22 Abr. 2021, 09:00 (CEST)
22 Avril 2021, 09:00 (CEST)
22 Apr. 2021, 09:00 (CEST)
2021/04/22 15:00 (HKT)
2021/04/22 15:00 (HKT)
2021/04/22 16:00 (KST)


感謝各位玩家的配合。

 


維護通知

維護作業將在以下時間實施。

暫定維護時間

2021/04/22 11:00 (JST) ~ 2021/04/22 16:00 (JST)
Apr. 21, 2021, 19:00 (PDT) - Apr. 22, 2021, 00:00 (PDT)
22 Apr. 2021, 03:00 (BST) - 22 Apr. 2021, 08:00 (BST)
22 Apr. 2021, 12:00 (AEST) - 22 Apr. 2021, 17:00 (AEST)
22 Apr. 2021, 04:00 (CEST) - 22 Apr. 2021, 09:00 (CEST)
22 Abr. 2021, 04:00 (CEST) - 22 Abr. 2021, 09:00 (CEST)
22 Avril 2021, 04:00 (CEST) - 22 Avril 2021, 09:00 (CEST)
22 Apr. 2021, 04:00 (CEST) - 22 Apr. 2021, 09:00 (CEST)
2021/04/22 10:00 (HKT) ~ 2021/04/22 15:00 (HKT)
2021/04/22 10:00 (HKT) ~ 2021/04/22 15:00 (HKT)
2021/04/22 11:00 (KST) ~ 2021/04/22 16:00 (KST)

作業內容
Ver5.2 更新
配對機制調整
異常狀況修復

※維護時間可能會有所變更。
※若要於維護時間遊玩劇情組合包或練習模式,須在離線狀態下啟動遊戲。
  請由主機的「設定」中開啟飛航模式後再啟動遊戲。

很抱歉造成各位用戶的不便,敬請見諒與配合。