MENU CLOSE

通知

【更新】維護結束通知

刊載日
2020/10/01 (JST)
Sept. 30, 2020 (PDT)
01 Oct. 2020 (BST)
01 Oct. 2020 (AEST)
01 Okt. 2020 (CEST)
01 Oct. 2020 (CEST)
01 Oct. 2020 (CEST)
01 Ott. 2020 (CEST)
2020/10/01 (HKT)
2020/10/01 (HKT)
2020/10/01 (KST)
更新日
2020/10/02 (JST)
Oct. 01, 2020 (PDT)
2 Oct. 2020 (BST)
02 Oct. 2020 (AEST)
02 Okt. 2020 (CEST)
02 Oct. 2020 (CEST)
02 Oct. 2020 (CEST)
02 Ott. 2020 (CEST)
2020/10/02 (HKT)
2020/10/02 (HKT)
2020/10/02 (KST)

【更新】維護結束通知

以下的維護作業已結束。

結束日期

2020/10/02 16:00 (JST)
Oct. 02, 2020, 00:00 (PDT)
02 Oct. 2020, 08:00 (BST)
02 Oct. 2020, 17:00 (AEST)
02 Okt. 2020, 09:00 (CEST)
02 Oct. 2020, 09:00 (CEST)
02 Oct. 2020, 09:00 (CEST)
02 Ott. 2020, 09:00 (CEST)
2020/10/02 15:00 (HKT)
2020/10/02 15:00 (HKT)
2020/10/02 16:00 (KST)


感謝各位玩家的配合。

 


【更新】維護延長通知

目前實施中的維護作業由於進度延遲,將延長維護時間。

暫定維護時間

2020/10/02 15:00 (JST)
2020/10/02 16:00 (JST)
Oct. 01, 2020, 23:00 (PDT)
Oct. 02, 2020, 00:00 (PDT)
02 Oct. 2020, 07:00 (BST)
02 Oct. 2020, 08:00 (BST)
02 Oct. 2020, 16:00 (AEST)
02 Oct. 2020, 17:00 (AEST)
02 Okt. 2020, 08:00 (CEST)
02 Okt. 2020, 09:00 (CEST)
02 Oct. 2020, 08:00 (CEST)
02 Oct. 2020, 09:00 (CEST)
02 Oct. 2020, 08:00 (CEST)
02 Oct. 2020, 09:00 (CEST)
02 Ott. 2020, 08:00 (CEST)
02 Ott. 2020, 09:00 (CEST)
2020/10/02 14:00 (HKT)
2020/10/02 15:00 (HKT)
2020/10/02 14:00 (HKT)
2020/10/02 15:00 (HKT)
2020/10/02 15:00 (KST)
2020/10/02 16:00 (KST)


造成各位用戶的不便,我們深感抱歉。

 


維護通知

維護作業將在以下時間實施。

暫定維護時間

2020/10/02 11:00 (JST) ~ 2020/10/02 15:00 (JST)
Oct. 01, 2020, 19:00 (PDT) - Oct. 01, 2020, 23:00 (PDT)
02 Oct. 2020, 03:00 (BST) - 02 Oct. 2020, 07:00 (BST)
02 Oct. 2020, 12:00 (AEST) - 02 Oct. 2020, 16:00 (AEST)
02 Okt. 2020, 04:00 (CEST) - 02 Okt. 2020, 08:00 (CEST)
02 Oct. 2020, 04:00 (CEST) - 02 Oct. 2020, 08:00 (CEST)
02 Oct. 2020, 04:00 (CEST) - 02 Oct. 2020, 08:00 (CEST)
02 Ott. 2020, 04:00 (CEST) - 02 Ott. 2020, 08:00 (CEST)
2020/10/02 10:00 (HKT) ~ 2020/10/02 14:00 (HKT)
2020/10/02 10:00 (HKT) ~ 2020/10/02 14:00 (HKT)
2020/10/02 11:00 (KST) ~ 2020/10/02 15:00 (KST)

作業內容
Ver2.1 更新

※維護時間可能會有所變更。
※若要於維護時間遊玩劇情組合包或練習模式,須在離線狀態下啟動遊戲。
  請由主機的「設定」中開啟飛航模式後再啟動遊戲。

很抱歉造成各位用戶的不便,敬請見諒與配合。