MENU CLOSE

通知

【更新】維護結束通知

刊載日
2023/11/16 (JST)
Nov. 15, 2023 (PST)
16 Nov. 2023 (GMT)
16 Nov. 2023 (AEST)
16. Nov. 2023 (CET)
16 Nov. 2023 (CET)
16 Nov. 2023 (CET)
16 Nov. 2023 (CET)
2023/11/16 (HKT)
2023/11/16 (HKT)
2023/11/16 (KST)
更新日
2023/11/23 (JST)
Nov. 23, 2023 (PST)
23 Nov. 2023 (GMT)
23 Nov. 2023 (AEST)
23. Nov. 2023 (CET)
23 Nov. 2023 (CET)
23 Nov. 2023 (CET)
23 Nov. 2023 (CET)
2023/11/23 (HKT)
2023/11/23 (HKT)
2023/11/23 (KST)

【更新】維護結束通知

以下的維護作業已結束。

結束日期

2023/11/23 17:00 (JST)
Nov. 23, 2023, 00:00 (PST)
23 Nov. 2023, 08:00 (GMT)
23 Nov. 2023, 18:00 (AEST)
23. Nov. 2023, 09:00 (CET)
23 Nov. 2023, 09:00 (CET)
23 Nov. 2023, 09:00 (CET)
23 Nov. 2023, 09:00 (CET)
2023/11/23 16:00 (HKT)
2023/11/23 16:00 (HKT)
2023/11/23 17:00 (KST)


感謝各位玩家的配合。

 


維護通知

維護作業將在以下時間實施。

暫定維護時間

2023/11/23 11:00 (JST) ~ 2023/11/23 17:00 (JST)
Nov. 22, 2023, 18:00 (PST) - Nov. 23, 2023, 00:00 (PST)
23 Nov. 2023, 02:00 (GMT) - 23 Nov. 2023, 08:00 (GMT)
23 Nov. 2023, 12:00 (AEST) - 23 Nov. 2023, 18:00 (AEST)
23. Nov. 2023, 03:00 (CET) - 23. Nov. 2023, 09:00 (CET)
23 Nov. 2023, 03:00 (CET) - 23 Nov. 2023, 09:00 (CET)
23 Nov. 2023, 03:00 (CET) - 23 Nov. 2023, 09:00 (CET)
23 Nov. 2023, 03:00 (CET) - 23 Nov. 2023, 09:00 (CET)
2023/11/23 10:00 (HKT) ~ 2023/11/23 16:00 (HKT)
2023/11/23 10:00 (HKT) ~ 2023/11/23 16:00 (HKT)
2023/11/23 11:00 (KST) ~ 2023/11/23 17:00 (KST)

作業內容
第15賽季開幕準備

※維護時間可能會有所變更。
※若要於維護時間遊玩劇情組合包或練習模式,須在離線狀態下啟動遊戲。
  請由主機的「設定」中開啟飛航模式後再啟動遊戲。

很抱歉造成各位用戶的不便,敬請見諒與配合。