MENU CLOSE

通知

【更新】維護結束通知

刊載日
2023/04/12 (JST)
Apr. 11, 2023 (PDT)
12 Apr. 2023 (BST)
12 Apr. 2023 (AEST)
12. Apr. 2023 (CEST)
12 Abr. 2023 (CEST)
12 Avril 2023 (CEST)
12 Apr. 2023 (CEST)
2023/04/12 (HKT)
2023/04/12 (HKT)
2023/04/12 (KST)
更新日
2023/04/13 (JST)
Apr. 12, 2023 (PDT)
13 Apr. 2023 (BST)
13 Apr. 2023 (AEST)
13. Apr. 2023 (CEST)
13 Abr. 2023 (CEST)
13 Avril 2023 (CEST)
13 Apr. 2023 (CEST)
2023/04/13 (HKT)
2023/04/13 (HKT)
2023/04/13 (KST)

【更新】維護結束通知

以下的維護作業已結束。

結束日期

2023/04/13 13:00 (JST)
Apr. 12, 2023, 21:00 (PDT)
13 Apr. 2023, 05:00 (BST)
13 Apr. 2023, 14:00 (AEST)
13. Apr. 2023, 06:00 (CEST)
13 Abr. 2023, 06:00 (CEST)
13 Avril 2023, 06:00 (CEST)
13 Apr. 2023, 06:00 (CEST)
2023/04/13 12:00 (HKT)
2023/04/13 12:00 (HKT)
2023/04/13 13:00 (KST)


感謝各位玩家的配合。

 


維護通知

維護作業將在以下時間實施。

暫定維護時間

2023/04/13 11:00 (JST) ~ 2023/04/13 13:00 (JST)
Apr. 12, 2023, 19:00 (PDT) - Apr. 12, 2023, 21:00 (PDT)
13 Apr. 2023, 03:00 (BST) - 13 Apr. 2023, 05:00 (BST)
13 Apr. 2023, 12:00 (AEST) - 13 Apr. 2023, 14:00 (AEST)
13. Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 13. Apr. 2023, 06:00 (CEST)
13 Abr. 2023, 04:00 (CEST) - 13 Abr. 2023, 06:00 (CEST)
13 Avril 2023, 04:00 (CEST) - 13 Avril 2023, 06:00 (CEST)
13 Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 13 Apr. 2023, 06:00 (CEST)
2023/04/13 10:00 (HKT) ~ 2023/04/13 12:00 (HKT)
2023/04/13 10:00 (HKT) ~ 2023/04/13 12:00 (HKT)
2023/04/13 11:00 (KST) ~ 2023/04/13 13:00 (KST)

作業內容
伺服器維護

※維護時間可能會有所變更。
※若要於維護時間遊玩劇情組合包或練習模式,須在離線狀態下啟動遊戲。
  請由主機的「設定」中開啟飛航模式後再啟動遊戲。

很抱歉造成各位用戶的不便,敬請見諒與配合。