MENU CLOSE

通知

【更新】維護結束通知

刊載日
2023/04/20 (JST)
Apr. 19, 2023 (PDT)
20 Apr. 2023 (BST)
20 Apr. 2023 (AEST)
20. Apr. 2023 (CEST)
20 Abr. 2023 (CEST)
20 Avril 2023 (CEST)
20 Apr. 2023 (CEST)
2023/04/20 (HKT)
2023/04/20 (HKT)
2023/04/20 (KST)
更新日
2023/04/27 (JST)
Apr. 27, 2023 (PDT)
27 Apr. 2023 (BST)
27 Apr. 2023 (AEST)
27. Apr. 2023 (CEST)
27 Abr. 2023 (CEST)
27 Avril 2023 (CEST)
27 Apr. 2023 (CEST)
2023/04/27 (HKT)
2023/04/27 (HKT)
2023/04/27 (KST)

【更新】維護結束通知

以下的維護作業已結束。

結束日期

2023/04/27 17:00 (JST)
Apr. 27, 2023, 01:00 (PDT)
27 Apr. 2023, 09:00 (BST)
27 Apr. 2023, 18:00 (AEST)
27. Apr. 2023, 10:00 (CEST)
27 Abr. 2023, 10:00 (CEST)
27 Avril 2023, 10:00 (CEST)
27 Apr. 2023, 10:00 (CEST)
2023/04/27 16:00 (HKT)
2023/04/27 16:00 (HKT)
2023/04/27 17:00 (KST)


感謝各位玩家的配合。

 


維護通知

維護作業將在以下時間實施。

暫定維護時間

2023/04/27 11:00 (JST) ~ 2023/04/27 17:00 (JST)
Apr. 26, 2023, 19:00 (PDT) - Apr. 27, 2023, 01:00 (PDT)
27 Apr. 2023, 03:00 (BST) - 27 Apr. 2023, 09:00 (BST)
27 Apr. 2023, 12:00 (AEST) - 27 Apr. 2023, 18:00 (AEST)
27. Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 27. Apr. 2023, 10:00 (CEST)
27 Abr. 2023, 04:00 (CEST) - 27 Abr. 2023, 10:00 (CEST)
27 Avril 2023, 04:00 (CEST) - 27 Avril 2023, 10:00 (CEST)
27 Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 27 Apr. 2023, 10:00 (CEST)
2023/04/27 10:00 (HKT) ~ 2023/04/27 16:00 (HKT)
2023/04/27 10:00 (HKT) ~ 2023/04/27 16:00 (HKT)
2023/04/27 11:00 (KST) ~ 2023/04/27 17:00 (KST)

作業內容
第13賽季開幕準備

※維護時間可能會有所變更。
※若要於維護時間遊玩劇情組合包或練習模式,須在離線狀態下啟動遊戲。
  請由主機的「設定」中開啟飛航模式後再啟動遊戲。

很抱歉造成各位用戶的不便,敬請見諒與配合。