MENU CLOSE

通知

【更新】维护结束通知

刊登日
2022/07/14 (JST)
July 13, 2022 (PDT)
14 July 2022 (BST)
14 July 2022 (AEST)
14. Juli 2022 (CEST)
14 Jul. 2022 (CEST)
14 Juil. 2022 (CEST)
14 Lug. 2022 (CEST)
2022/07/14 (HKT)
2022/07/14 (HKT)
2022/07/14 (KST)
更新日
2022/07/15 (JST)
July 14, 2022 (PDT)
15 July 2022 (BST)
15 July 2022 (AEST)
15. Juli 2022 (CEST)
15 Jul. 2022 (CEST)
15 Juil. 2022 (CEST)
15 Lug. 2022 (CEST)
2022/07/15 (HKT)
2022/07/15 (HKT)
2022/07/15 (KST)

【更新】维护结束通知

以下维护已经结束。

结束日期

2022/07/15 14:00 (JST)
July 14, 2022, 22:00 (PDT)
15 July 2022, 06:00 (BST)
15 July 2022, 15:00 (AEST)
15. Juli 2022, 07:00 (CEST)
15 Jul. 2022, 07:00 (CEST)
15 Juil. 2022, 07:00 (CEST)
15 Lug. 2022, 07:00 (CEST)
2022/07/15 13:00 (HKT)
2022/07/15 13:00 (HKT)
2022/07/15 14:00 (KST)


非常感谢您的配合。

 


维护通知

我们将于下列时间进行维护。

预定维护时间

2022/07/15 11:00 (JST) ~ 2022/07/15 14:00 (JST)
July 14, 2022, 19:00 (PDT) - July 14, 2022, 22:00 (PDT)
15 July 2022, 03:00 (BST) - 15 July 2022, 06:00 (BST)
15 July 2022, 12:00 (AEST) - 15 July 2022, 15:00 (AEST)
15. Juli 2022, 04:00 (CEST) - 15. Juli 2022, 07:00 (CEST)
15 Jul. 2022, 04:00 (CEST) - 15 Jul. 2022, 07:00 (CEST)
15 Juil. 2022, 04:00 (CEST) - 15 Juil. 2022, 07:00 (CEST)
15 Lug. 2022, 04:00 (CEST) - 15 Lug. 2022, 07:00 (CEST)
2022/07/15 10:00 (HKT) ~ 2022/07/15 13:00 (HKT)
2022/07/15 10:00 (HKT) ~ 2022/07/15 13:00 (HKT)
2022/07/15 11:00 (KST) ~ 2022/07/15 14:00 (KST)

工作内容
服务器维护

*维护时间可能会改变。
*如果要在维护过程中游玩故事礼包或训练,需要离线启动游戏。
  请从“设置”打开飞行模式,然后开始游戏。

非常抱歉给您带来不便,希望您理解并配合我们的工作。