MENU CLOSE

通知

【更新】维护结束通知

刊登日
2022/04/26 (JST)
Apr. 25, 2022 (PDT)
26 Apr. 2022 (BST)
26 Apr. 2022 (AEST)
26. Apr. 2022 (CEST)
26 Abr. 2022 (CEST)
26 Avril 2022 (CEST)
26 Apr. 2022 (CEST)
2022/04/26 (HKT)
2022/04/26 (HKT)
2022/04/26 (KST)
更新日
2022/04/28 (JST)
Apr. 27, 2022 (PDT)
28 Apr. 2022 (BST)
28 Apr. 2022 (AEST)
28. Apr. 2022 (CEST)
28 Abr. 2022 (CEST)
28 Avril 2022 (CEST)
28 Apr. 2022 (CEST)
2022/04/28 (HKT)
2022/04/28 (HKT)
2022/04/28 (KST)

【更新】维护结束通知

以下维护已经结束。

结束日期

2022/04/28 15:00 (JST)
Apr. 27, 2022, 23:00 (PDT)
28 Apr. 2022, 07:00 (BST)
28 Apr. 2022, 16:00 (AEST)
28. Apr. 2022, 08:00 (CEST)
28 Abr. 2022, 08:00 (CEST)
28 Avril 2022, 08:00 (CEST)
28 Apr. 2022, 08:00 (CEST)
2022/04/28 14:00 (HKT)
2022/04/28 14:00 (HKT)
2022/04/28 15:00 (KST)


非常感谢您的配合。

 


维护通知

我们将于下列时间进行维护。

预定维护时间

2022/04/28 11:00 (JST) ~ 2022/04/28 15:00 (JST)
Apr. 27, 2022, 19:00 (PDT) - Apr. 27, 2022, 23:00 (PDT)
28 Apr. 2022, 03:00 (BST) - 28 Apr. 2022, 07:00 (BST)
28 Apr. 2022, 12:00 (AEST) - 28 Apr. 2022, 16:00 (AEST)
28. Apr. 2022, 04:00 (CEST) - 28. Apr. 2022, 08:00 (CEST)
28 Abr. 2022, 04:00 (CEST) - 28 Abr. 2022, 08:00 (CEST)
28 Avril 2022, 04:00 (CEST) - 28 Avril 2022, 08:00 (CEST)
28 Apr. 2022, 04:00 (CEST) - 28 Apr. 2022, 08:00 (CEST)
2022/04/28 10:00 (HKT) ~ 2022/04/28 14:00 (HKT)
2022/04/28 10:00 (HKT) ~ 2022/04/28 14:00 (HKT)
2022/04/28 11:00 (KST) ~ 2022/04/28 15:00 (KST)

工作内容
服务器维护

*维护时间可能会改变。
*如果要在维护过程中游玩故事礼包或训练,需要离线启动游戏。
  请从“设置”打开飞行模式,然后开始游戏。

非常抱歉给您带来不便,希望您理解并配合我们的工作。