MENU CLOSE

通知

【更新】维护结束通知

刊登日
2021/11/25 (JST)
Nov. 24, 2021 (PST)
25 Nov. 2021 (GMT)
25 Nov. 2021 (AEST)
25. Nov. 2021 (CET)
25 Nov. 2021 (CET)
25 Nov. 2021 (CET)
25 Nov. 2021 (CET)
2021/11/25 (HKT)
2021/11/25 (HKT)
2021/11/25 (KST)
更新日
2021/12/02 (JST)
Dec. 02, 2021 (PST)
02 Dec. 2021 (GMT)
02 Dec. 2021 (AEST)
02. Dez. 2021 (CET)
02 Dic. 2021 (CET)
02 Déc. 2021 (CET)
02 Dic. 2021 (CET)
2021/12/02 (HKT)
2021/12/02 (HKT)
2021/12/02 (KST)

【更新】维护结束通知

以下维护已经结束。

结束日期

2021/12/02 17:00 (JST)
Dec. 02, 2021, 00:00 (PST)
02 Dec. 2021, 08:00 (GMT)
02 Dec. 2021, 18:00 (AEST)
02. Dez. 2021, 09:00 (CET)
02 Dic. 2021, 09:00 (CET)
02 Déc. 2021, 09:00 (CET)
02 Dic. 2021, 09:00 (CET)
2021/12/02 16:00 (HKT)
2021/12/02 16:00 (HKT)
2021/12/02 17:00 (KST)

非常感谢您的配合。

 


维护通知

我们将于下列时间进行维护。

预定维护时间

2021/12/02 11:00 (JST) ~ 2021/12/02 17:00 (JST)
Dec. 01, 2021, 18:00 (PST) - Dec. 02, 2021, 00:00 (PST)
02 Dec. 2021, 02:00 (GMT) - 02 Dec. 2021, 08:00 (GMT)
02 Dec. 2021, 12:00 (AEST) - 02 Dec. 2021, 18:00 (AEST)
02. Dez. 2021, 03:00 (CET) - 02. Dez. 2021, 09:00 (CET)
02 Dic. 2021, 03:00 (CET) - 02 Dic. 2021, 09:00 (CET)
02 Déc. 2021, 03:00 (CET) - 02 Déc. 2021, 09:00 (CET)
02 Dic. 2021, 03:00 (CET) - 02 Dic. 2021, 09:00 (CET)
2021/12/02 10:00 (HKT) ~ 2021/12/02 16:00 (HKT)
2021/12/02 10:00 (HKT) ~ 2021/12/02 16:00 (HKT)
2021/12/02 11:00 (KST) ~ 2021/12/02 17:00 (KST)

工作内容
第8赛季开始的准备

*维护时间可能会改变。
*如果要在维护过程中游玩故事礼包或训练,需要离线启动游戏。
  请从“设置”打开飞行模式,然后开始游戏。

非常抱歉给您带来不便,希望您理解并配合我们的工作。