MENU CLOSE

通知

【更新】维护结束通知

刊登日
2021/07/14 (JST)
July 13, 2021 (PDT)
14 July 2021 (BST)
14 July 2021 (AEST)
14. Juli 2021 (CEST)
14 Jul. 2021 (CEST)
14 Juil. 2021 (CEST)
14 Lug. 2021 (CEST)
2021/07/14 (HKT)
2021/07/14 (HKT)
2021/07/14 (KST)
更新日
2021/07/16 (JST)
July 15, 2021 (PDT)
16 July 2021 (BST)
16 July 2021 (AEST)
16. Juli 2021 (CEST)
16 Jul. 2021 (CEST)
16 Juil. 2021 (CEST)
16 Lug. 2021 (CEST)
2021/07/16 (HKT)
2021/07/16 (HKT)
2021/07/16 (KST)

【更新】维护结束通知

以下维护已经结束。

结束日期

2021/07/16 12:00 (JST)
July 15, 2021, 20:00 (PDT)
16 July 2021, 04:00 (BST)
16 July 2021, 13:00 (AEST)
16. Juli 2021, 05:00 (CEST)
16 Jul. 2021, 05:00 (CEST)
16 Juil. 2021, 05:00 (CEST)
16 Lug. 2021, 05:00 (CEST)
2021/07/16 11:00 (HKT)
2021/07/16 11:00 (HKT)
2021/07/16 12:00 (KST)

非常感谢您的配合。

 


维护通知

我们将于下列时间进行维护。

预定维护时间

2021/07/16 11:00 (JST) ~ 2021/07/16 12:00 (JST)
July 15, 2021, 19:00 (PDT) - July 15, 2021, 20:00 (PDT)
16 July 2021, 03:00 (BST) - 16 July 2021, 04:00 (BST)
16 July 2021, 12:00 (AEST) - 16 July 2021, 13:00 (AEST)
16. Juli 2021, 04:00 (CEST) - 16. Juli 2021, 05:00 (CEST)
16 Jul. 2021, 04:00 (CEST) - 16 Jul. 2021, 05:00 (CEST)
16 Juil. 2021, 04:00 (CEST) - 16 Juil. 2021, 05:00 (CEST)
16 Lug. 2021, 04:00 (CEST) - 16 Lug. 2021, 05:00 (CEST)
2021/07/16 10:00 (HKT) ~ 2021/07/16 11:00 (HKT)
2021/07/16 10:00 (HKT) ~ 2021/07/16 11:00 (HKT)
2021/07/16 11:00 (KST) ~ 2021/07/16 12:00 (KST)

工作内容
服务器维护

*维护时间可能会改变。
*如果要在维护过程中游玩故事礼包或训练,需要离线启动游戏。
  请从“设置”打开飞行模式,然后开始游戏。

非常抱歉给您带来不便,希望您理解并配合我们的工作。