MENU CLOSE

通知

【更新】维护结束通知

刊登日
2023/11/16 (JST)
Nov. 15, 2023 (PST)
16 Nov. 2023 (GMT)
16 Nov. 2023 (AEST)
16. Nov. 2023 (CET)
16 Nov. 2023 (CET)
16 Nov. 2023 (CET)
16 Nov. 2023 (CET)
2023/11/16 (HKT)
2023/11/16 (HKT)
2023/11/16 (KST)
更新日
2023/11/23 (JST)
Nov. 23, 2023 (PST)
23 Nov. 2023 (GMT)
23 Nov. 2023 (AEST)
23. Nov. 2023 (CET)
23 Nov. 2023 (CET)
23 Nov. 2023 (CET)
23 Nov. 2023 (CET)
2023/11/23 (HKT)
2023/11/23 (HKT)
2023/11/23 (KST)

【更新】维护结束通知

以下维护已经结束。

结束日期

2023/11/23 17:00 (JST)
Nov. 23, 2023, 00:00 (PST)
23 Nov. 2023, 08:00 (GMT)
23 Nov. 2023, 18:00 (AEST)
23. Nov. 2023, 09:00 (CET)
23 Nov. 2023, 09:00 (CET)
23 Nov. 2023, 09:00 (CET)
23 Nov. 2023, 09:00 (CET)
2023/11/23 16:00 (HKT)
2023/11/23 16:00 (HKT)
2023/11/23 17:00 (KST)


非常感谢您的配合。

 


维护通知

我们将于下列时间进行维护。

预定维护时间

2023/11/23 11:00 (JST) ~ 2023/11/23 17:00 (JST)
Nov. 22, 2023, 18:00 (PST) - Nov. 23, 2023, 00:00 (PST)
23 Nov. 2023, 02:00 (GMT) - 23 Nov. 2023, 08:00 (GMT)
23 Nov. 2023, 12:00 (AEST) - 23 Nov. 2023, 18:00 (AEST)
23. Nov. 2023, 03:00 (CET) - 23. Nov. 2023, 09:00 (CET)
23 Nov. 2023, 03:00 (CET) - 23 Nov. 2023, 09:00 (CET)
23 Nov. 2023, 03:00 (CET) - 23 Nov. 2023, 09:00 (CET)
23 Nov. 2023, 03:00 (CET) - 23 Nov. 2023, 09:00 (CET)
2023/11/23 10:00 (HKT) ~ 2023/11/23 16:00 (HKT)
2023/11/23 10:00 (HKT) ~ 2023/11/23 16:00 (HKT)
2023/11/23 11:00 (KST) ~ 2023/11/23 17:00 (KST)

工作内容
第15赛季开始的准备

*维护时间可能会改变。
*如果要在维护过程中游玩故事礼包或训练,需要离线启动游戏。
  请从“设置”打开飞行模式,然后开始游戏。

非常抱歉给您带来不便,希望您理解并配合我们的工作。