MENU CLOSE

通知

现代战斗“绝地求生战!”

刊登日
2021/09/09 (JST)
Sept. 09, 2021 (PDT)
09 Sept. 2021 (BST)
09 Sept. 2021 (AEST)
09. Sept. 2021 (CEST)
09 Sept. 2021 (CEST)
09 Sept. 2021 (CEST)
09 Sett. 2021 (CEST)
2021/09/09 (HKT)
2021/09/09 (HKT)
2021/09/09 (KST)
更新日
2021/09/09 (JST)
Sept. 09, 2021 (PDT)
09 Sept. 2021 (BST)
09 Sept. 2021 (AEST)
09. Sept. 2021 (CEST)
09 Sept. 2021 (CEST)
09 Sept. 2021 (CEST)
09 Sett. 2021 (CEST)
2021/09/09 (HKT)
2021/09/09 (HKT)
2021/09/09 (KST)
                

这里是Ninjala运营团队。

成功活下来的会是谁!?Ninjala首次!绝地求生战!
除了自己,全都是敌人的“绝地求生战”,将在生命值为0时立即退场!
随着战斗的进程也将出现初次登场的机关,请一定来体验快速决出胜负的新战斗!

现代战斗

“绝地求生战!”

战斗到最后,成为唯一生存者!

规则

最多8人进行战斗,坚持到最后成为唯一生存者吧!
一旦被击倒,将无法复活。

游戏的最后阶段将会出现伤害区域。进入该区域就会受到伤害,请千万小心!
超时的情况将会以总计pt决定胜负。

开始现代战斗的方法

现代战斗可从“基地”→“对战菜单”→“现代战斗”→“加入战斗”进行游玩。
在生存战或队伍战的中途,您不顺路来玩玩看吗?

举办期间与报酬
第一次
第1周
2021/09/10 12:00 (JST) ~ 2021/09/13 13:59 (JST)
Sept. 09, 2021, 20:00 (PDT) - Sept. 12, 2021, 21:59 (PDT)
10 Sept. 2021, 04:00 (BST) - 13 Sept. 2021, 05:59 (BST)
10 Sept. 2021, 13:00 (AEST) - 13 Sept. 2021, 14:59 (AEST)
10. Sept. 2021, 05:00 (CEST) - 13. Sept. 2021, 06:59 (CEST)
10 Sept. 2021, 05:00 (CEST) - 13 Sept. 2021, 06:59 (CEST)
10 Sept. 2021, 05:00 (CEST) - 13 Sept. 2021, 06:59 (CEST)
10 Sett. 2021, 05:00 (CEST) - 13 Sett. 2021, 06:59 (CEST)
2021/09/10 11:00 (HKT) ~ 2021/09/13 12:59 (HKT)
2021/09/10 11:00 (HKT) ~ 2021/09/13 12:59 (HKT)
2021/09/10 12:00 (KST) ~ 2021/09/13 13:59 (KST)
第2周
2021/09/18 12:00 (JST) ~ 2021/09/20 13:59 (JST)
Sept. 17, 2021, 20:00 (PDT) - Sept. 19, 2021, 21:59 (PDT)
18 Sept. 2021, 04:00 (BST) - 20 Sept. 2021, 05:59 (BST)
18 Sept. 2021, 13:00 (AEST) - 20 Sept. 2021, 14:59 (AEST)
18. Sept. 2021, 05:00 (CEST) - 20. Sept. 2021, 06:59 (CEST)
18 Sept. 2021, 05:00 (CEST) - 20 Sept. 2021, 06:59 (CEST)
18 Sept. 2021, 05:00 (CEST) - 20 Sept. 2021, 06:59 (CEST)
18 Sett. 2021, 05:00 (CEST) - 20 Sett. 2021, 06:59 (CEST)
2021/09/18 11:00 (HKT) ~ 2021/09/20 12:59 (HKT)
2021/09/18 11:00 (HKT) ~ 2021/09/20 12:59 (HKT)
2021/09/18 12:00 (KST) ~ 2021/09/20 13:59 (KST)

报酬 : 最多20个扭蛋金币

第二次
第1周
2021/10/09 12:00 (JST) ~ 2021/10/11 13:59 (JST)
Oct. 08, 2021, 20:00 (PDT) - Oct. 10, 2021, 21:59 (PDT)
09 Oct. 2021, 04:00 (BST) - 11 Oct. 2021, 05:59 (BST)
09 Oct. 2021, 13:00 (AEST) - 11 Oct. 2021, 14:59 (AEST)
09. Okt. 2021, 05:00 (CEST) - 11. Okt. 2021, 06:59 (CEST)
09 Oct. 2021, 05:00 (CEST) - 11 Oct. 2021, 06:59 (CEST)
09 Oct. 2021, 05:00 (CEST) - 11 Oct. 2021, 06:59 (CEST)
09 Ott. 2021, 05:00 (CEST) - 11 Ott. 2021, 06:59 (CEST)
2021/10/09 11:00 (HKT) ~ 2021/10/11 12:59 (HKT)
2021/10/09 11:00 (HKT) ~ 2021/10/11 12:59 (HKT)
2021/10/09 12:00 (KST) ~ 2021/10/11 13:59 (KST)
第2周
2021/10/16 12:00 (JST) ~ 2021/10/18 13:59 (JST)
Oct. 15, 2021, 20:00 (PDT) - Oct. 17, 2021, 21:59 (PDT)
16 Oct. 2021, 04:00 (BST) - 18 Oct. 2021, 05:59 (BST)
16 Oct. 2021, 13:00 (AEST) - 18 Oct. 2021, 14:59 (AEST)
16. Okt. 2021, 05:00 (CEST) - 18. Okt. 2021, 06:59 (CEST)
16 Oct. 2021, 05:00 (CEST) - 18 Oct. 2021, 06:59 (CEST)
16 Oct. 2021, 05:00 (CEST) - 18 Oct. 2021, 06:59 (CEST)
16 Ott. 2021, 05:00 (CEST) - 18 Ott. 2021, 06:59 (CEST)
2021/10/16 11:00 (HKT) ~ 2021/10/18 12:59 (HKT)
2021/10/16 11:00 (HKT) ~ 2021/10/18 12:59 (HKT)
2021/10/16 12:00 (KST) ~ 2021/10/18 13:59 (KST)

报酬 : 最多20个扭蛋金币

第三次
第1周
2021/11/06 12:00 (JST) ~ 2021/11/08 13:59 (JST)
Nov. 05, 2021, 20:00 (PDT) - Nov. 07, 2021, 20:59 (PST)
06 Nov. 2021, 03:00 (GMT) - 08 Nov. 2021, 04:59 (GMT)
06 Nov. 2021, 13:00 (AEST) - 08 Nov. 2021, 14:59 (AEST)
06. Nov. 2021, 04:00 (CET) - 08. Nov. 2021, 05:59 (CET)
06 Nov. 2021, 04:00 (CET) - 08 Nov. 2021, 05:59 (CET)
06 Nov. 2021, 04:00 (CET) - 08 Nov. 2021, 05:59 (CET)
06 Nov. 2021, 04:00 (CET) - 08 Nov. 2021, 05:59 (CET)
2021/11/06 11:00 (HKT) ~ 2021/11/08 12:59 (HKT)
2021/11/06 11:00 (HKT) ~ 2021/11/08 12:59 (HKT)
2021/11/06 12:00 (KST) ~ 2021/11/08 13:59 (KST)
第2周
2021/11/13 12:00 (JST) ~ 2021/11/15 13:59 (JST)
Nov. 12, 2021, 19:00 (PST) - Nov. 14, 2021, 20:59 (PST)
13 Nov. 2021, 03:00 (GMT) - 15 Nov. 2021, 04:59 (GMT)
13 Nov. 2021, 13:00 (AEST) - 15 Nov. 2021, 14:59 (AEST)
13. Nov. 2021, 04:00 (CET) - 15. Nov. 2021, 05:59 (CET)
13 Nov. 2021, 04:00 (CET) - 15 Nov. 2021, 05:59 (CET)
13 Nov. 2021, 04:00 (CET) - 15 Nov. 2021, 05:59 (CET)
13 Nov. 2021, 04:00 (CET) - 15 Nov. 2021, 05:59 (CET)
2021/11/13 11:00 (HKT) ~ 2021/11/15 12:59 (HKT)
2021/11/13 11:00 (HKT) ~ 2021/11/15 12:59 (HKT)
2021/11/13 12:00 (KST) ~ 2021/11/15 13:59 (KST)

报酬 : 最多20个扭蛋金币


本次现代战斗的重头报酬为扭蛋金币!
每进行一场比赛,就能通过掉落报酬获得2个扭蛋金币哦!
掉落最多发生10次,所以最多有机会获得20个扭蛋金币!

*举办日期和时间如有更改,恕不另行通知。