MENU CLOSE

通知

举办Loot Battle Matsuri!

刊登日
2024/02/08 (JST)
Feb. 07, 2024 (PST)
08 Feb. 2024 (GMT)
08 Feb. 2024 (AEST)
08. Feb. 2024 (CET)
08 Feb. 2024 (CET)
08 Févr. 2024 (CET)
08 Feb. 2024 (CET)
2024/02/08 (HKT)
2024/02/08 (HKT)
2024/02/08 (KST)
更新日
2024/02/08 (JST)
Feb. 07, 2024 (PST)
08 Feb. 2024 (GMT)
08 Feb. 2024 (AEST)
08. Feb. 2024 (CET)
08 Feb. 2024 (CET)
08 Févr. 2024 (CET)
08 Feb. 2024 (CET)
2024/02/08 (HKT)
2024/02/08 (HKT)
2024/02/08 (KST)
                
举办期间

2024/02/22 11:00 (JST) ~ 2024/02/29 11:00 (JST) Feb. 21, 2024, 18:00 (PST) - Feb. 28, 2024, 18:00 (PST)
22 Feb. 2024, 02:00 (GMT) - 29 Feb. 2024, 02:00 (GMT)
22 Feb. 2024, 12:00 (AEST) - 29 Feb. 2024, 12:00 (AEST)
22. Feb. 2024, 03:00 (CET) - 29. Feb. 2024, 03:00 (CET) 22 Feb. 2024, 03:00 (CET) - 29 Feb. 2024, 03:00 (CET) 22 Févr. 2024, 03:00 (CET) - 29 Févr. 2024, 03:00 (CET) 22 Feb. 2024, 03:00 (CET) - 29 Feb. 2024, 03:00 (CET) 2024/02/22 10:00 (HKT) ~ 2024/02/29 10:00 (HKT) 2024/02/22 10:00 (HKT) ~ 2024/02/29 10:00 (HKT) 2024/02/22 11:00 (KST) ~ 2024/02/29 11:00 (KST)

这里是Ninjala运营团队。
在日常战斗中就能获得愉快报酬的Loot Battle Matsuri即将举办!
作为战斗报酬必定可以获得受欢迎的忍者卡的辅助码!
本次报酬将比以往更加丰富!

 

Loot Battle Matsuri

在期间内进行战斗,作为以下对战菜单的战斗报酬,必定可以获得能够提升受欢迎的忍者卡威力的辅助码!

·立即战斗
·Ninjala战斗
·现代战斗

通过战斗能够获得的辅助码有以下9种!
9场战斗中,每场战斗都能获得12个辅助码!
此外,第10场战斗还可以获得研究点数×35作为战斗报酬!

壁上射手 站在墙上时,口香糖射击的冷却时间缩短
辅助码 减少冷却时间 站在墙上时,进一步缩短口香糖射击的冷却时间
提升口香糖伤害 站在墙上时,提升口香糖射击给予对手的口香糖伤害量
提升忍术槽 站在墙上时,口香糖射击击中时可以提升忍术槽
逆境护卫 当生命值处于一定值以下且周围有复数人的时候,受到的伤害和口香糖伤害将减少。4人以上时效果最显著
辅助码 恢复生命值 逆境护卫发动时,打倒对手后自己的生命值将会恢复
减少冷却时间 逆境护卫发动时,口香糖射击的冷却时间将会缩短
搜索 一定范围内有3人以上聚集的话,即使透过墙壁也能显示对手的位置
贪婪能量 提升取得S能量时S能量槽的回复量
辅助码 恢复生命值 获得S能量时,恢复生命值
提升移动速度 获得S能量时,一定时间内加快移动速度
提升忍术槽 获得S能量时,忍术槽上升

获得辅助码后,使用可通过Ninjala通票等获得的忍者奖牌,来提升等级吧!
*期间和内容如有更改,恕不另行通知。

今后也请您继续支持《Ninjala》。