MENU CLOSE

通知

举办Loot Battle Matsuri!

刊登日
2023/01/19 (JST)
Jan. 18, 2023 (PST)
19 Jan. 2023 (GMT)
19 Jan. 2023 (AEST)
19. Jan. 2023 (CET)
19 Enero 2023 (CET)
19 Janv. 2023 (CET)
19 Gen. 2023 (CET)
2023/01/19 (HKT)
2023/01/19 (HKT)
2023/01/19 (KST)
更新日
2023/01/19 (JST)
Jan. 18, 2023 (PST)
19 Jan. 2023 (GMT)
19 Jan. 2023 (AEST)
19. Jan. 2023 (CET)
19 Enero 2023 (CET)
19 Janv. 2023 (CET)
19 Gen. 2023 (CET)
2023/01/19 (HKT)
2023/01/19 (HKT)
2023/01/19 (KST)
                
举办期间

2023/01/26 11:00 (JST) ~ 2023/02/02 11:00 (JST) Jan. 25, 2023, 18:00 (PST) - Feb. 01, 2023, 18:00 (PST)
26 Jan. 2023, 02:00 (GMT) - 02 Feb. 2023, 02:00 (GMT)
26 Jan. 2023, 12:00 (AEST) - 02 Feb. 2023, 12:00 (AEST)
26. Jan. 2023, 03:00 (CET) - 02. Feb. 2023, 03:00 (CET) 26 Enero 2023, 03:00 (CET) - 02 Feb. 2023, 03:00 (CET) 26 Janv. 2023, 03:00 (CET) - 02 Févr. 2023, 03:00 (CET) 26 Gen. 2023, 03:00 (CET) - 02 Feb. 2023, 03:00 (CET) 2023/01/26 10:00 (HKT) ~ 2023/02/02 10:00 (HKT) 2023/01/26 10:00 (HKT) ~ 2023/02/02 10:00 (HKT) 2023/01/26 11:00 (KST) ~ 2023/02/02 11:00 (KST)

这里是Ninjala运营团队。

在日常战斗中就能获得愉快报酬的Loot Battle Matsuri即将举办!
积极参加战斗,来获得丰厚报酬吧!

 

Loot Battle Matsuri

在期间内进行战斗,作为以下对战菜单的战斗报酬,必定可以获得能够提升受欢迎的忍者卡“加急无人机”“赌徒卡”“忍者传识专家”的威力的辅助码!

·立即战斗
·Ninjala战斗
·现代战斗

通过战斗能够获得的辅助码有以下9种!
9场战斗中,每场战斗都能获得10个辅助码!
此外,第10场战斗还可以获得研究点数×30作为战斗报酬!

加急无人机 在无人机计时器的附近持续做动作时无人机会提前出现。与装备着此卡的队友一起行动将会更快
辅助码 恢复生命值 击倒无人机时,恢复生命值
提升口香糖忍术恢复速度 在无人机计时器的附近持续做动作时,将提升口香糖忍术的恢复速度
搜索 在无人机计时器的附近持续做动作时,即使透过墙壁也能显示一定范围内对手的位置
赌徒卡 被击倒后,复活时将会随机发生某些事情
辅助码 提升S能量恢复速度 在出现中大奖或中奖后,一定时间内S能量的恢复速度会提升
降低伤害 在出现中大奖或中奖后,一定时间内受到的伤害量会减少
降低口香糖伤害 在出现中大奖或中奖后,一定时间内受到的口香糖伤害量会减少
忍者传识专家 可以察觉后方和锁定变身中的对手,被锁定时S能量的恢复速度将提升
辅助码 提升搜索距离 增加忍者传识专家可探测的距离
提升移动速度 忍者传识感知不到任何事物时,提升移动速度
提升伤害 攻击命中变身中的对手时,提升第一次命中的伤害量、口香糖伤害量

获得辅助码后,使用可通过Ninjala通票等获得的忍者奖牌,来提升等级吧!
*期间和内容如有更改,恕不另行通知。

今后也请您继续支持《Ninjala》。