MENU CLOSE

通知

香口胶的登录奖励

刊登日
2023/04/27 (JST)
Apr. 27, 2023 (PDT)
27 Apr. 2023 (BST)
27 Apr. 2023 (AEST)
27. Apr. 2023 (CEST)
27 Abr. 2023 (CEST)
27 Avril 2023 (CEST)
27 Apr. 2023 (CEST)
2023/04/27 (HKT)
2023/04/27 (HKT)
2023/04/27 (KST)
更新日
2023/04/27 (JST)
Apr. 27, 2023 (PDT)
27 Apr. 2023 (BST)
27 Apr. 2023 (AEST)
27. Apr. 2023 (CEST)
27 Abr. 2023 (CEST)
27 Avril 2023 (CEST)
27 Apr. 2023 (CEST)
2023/04/27 (HKT)
2023/04/27 (HKT)
2023/04/27 (KST)
                

举办期间

2023/04/27 11:00 (JST) ~ 2023/05/04 11:00 (JST) Apr. 26, 2023, 19:00 (PDT) - May 03, 2023, 19:00 (PDT)
27 Apr. 2023, 03:00 (BST) - 04 May 2023, 03:00 (BST)
27 Apr. 2023, 12:00 (AEST) - 04 May 2023, 12:00 (AEST)
27. Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 04. Mai 2023, 04:00 (CEST) 27 Abr. 2023, 04:00 (CEST) - 04 Mayo 2023, 04:00 (CEST) 27 Avril 2023, 04:00 (CEST) - 04 Mai 2023, 04:00 (CEST) 27 Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 04 Mag. 2023, 04:00 (CEST) 2023/04/27 10:00 (HKT) ~ 2023/05/04 10:00 (HKT) 2023/04/27 10:00 (HKT) ~ 2023/05/04 10:00 (HKT) 2023/04/27 11:00 (KST) ~ 2023/05/04 11:00 (KST)


我是香口胶!

本次,由我来给您新的口香糖兵器“快斩刀X”和“碎敌糖刀”的口香糖与扭蛋金币吧!
每天登录来获得道具吧!

今后也请继续支持《Ninjala》啦!

登录奖励的时间表

登录天数 报酬
1 快斩口香糖(动物)×3
2 快斩口香糖(橙)×3
3 碎敌口香糖(绿)×3
4 扭蛋金币×10
5 快斩口香糖(桃)×3
6 碎敌口香糖(紫)×3
7 扭蛋金币×10

*期间和内容如有更改,恕不另行通知。

请您继续支持《Ninjala》。