MENU CLOSE

通知

巴顿的研究奖励

刊登日
2023/01/26 (JST)
Jan. 25, 2023 (PST)
26 Jan. 2023 (GMT)
26 Jan. 2023 (AEST)
26. Jan. 2023 (CET)
26 Enero 2023 (CET)
26 Janv. 2023 (CET)
26 Gen. 2023 (CET)
2023/01/26 (HKT)
2023/01/26 (HKT)
2023/01/26 (KST)
更新日
2023/01/26 (JST)
Jan. 25, 2023 (PST)
26 Jan. 2023 (GMT)
26 Jan. 2023 (AEST)
26. Jan. 2023 (CET)
26 Enero 2023 (CET)
26 Janv. 2023 (CET)
26 Gen. 2023 (CET)
2023/01/26 (HKT)
2023/01/26 (HKT)
2023/01/26 (KST)
                

来协助巴顿的研究吧!

活动期间内,每进行一次战斗就能通过掉落报酬获得研究点数×10哦!
掉落最多发生10次,所以最多有机会获得研究点数×100!
此外,进行10次战斗就能通过邮件获得来自巴顿的研究点数×50!


举办期间
  举办期间 报酬
第一次 2023/02/02 11:00 (JST) ~ 2023/02/09 11:00 (JST) Feb. 01, 2023, 18:00 (PST) - Feb. 08, 2023, 18:00 (PST)
02 Feb. 2023, 02:00 (GMT) - 09 Feb. 2023, 02:00 (GMT)
02 Feb. 2023, 12:00 (AEST) - 09 Feb. 2023, 12:00 (AEST)
02. Feb. 2023, 03:00 (CET) - 09. Feb. 2023, 03:00 (CET) 02 Feb. 2023, 03:00 (CET) - 09 Feb. 2023, 03:00 (CET) 02 Févr. 2023, 03:00 (CET) - 09 Févr. 2023, 03:00 (CET) 02 Feb. 2023, 03:00 (CET) - 09 Feb. 2023, 03:00 (CET) 2023/02/02 10:00 (HKT) ~ 2023/02/09 10:00 (HKT) 2023/02/02 10:00 (HKT) ~ 2023/02/09 10:00 (HKT) 2023/02/02 11:00 (KST) ~ 2023/02/09 11:00 (KST)
最多有研究点数×150
第二次 2023/04/06 11:00 (JST) ~ 2023/04/13 11:00 (JST) Apr. 05, 2023, 19:00 (PDT) - Apr. 12, 2023, 19:00 (PDT)
06 Apr. 2023, 03:00 (BST) - 13 Apr. 2023, 03:00 (BST)
06 Apr. 2023, 12:00 (AEST) - 13 Apr. 2023, 12:00 (AEST)
06. Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 13. Apr. 2023, 04:00 (CEST) 06 Abr. 2023, 04:00 (CEST) - 13 Abr. 2023, 04:00 (CEST) 06 Avril 2023, 04:00 (CEST) - 13 Avril 2023, 04:00 (CEST) 06 Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 13 Apr. 2023, 04:00 (CEST) 2023/04/06 10:00 (HKT) ~ 2023/04/13 10:00 (HKT) 2023/04/06 10:00 (HKT) ~ 2023/04/13 10:00 (HKT) 2023/04/06 11:00 (KST) ~ 2023/04/13 11:00 (KST)
最多有研究点数×150

*在期间内进行战斗,最多能够通过掉落报酬入手10次研究点数×10。
*在期间内进行10次战斗,游戏内邮件中将收到研究点数×50。

*期间和内容如有更改,恕不另行通知。
请您继续支持《Ninjala》。