MENU CLOSE

通知

秋季能力提升推广活动!

刊登日
2022/08/25 (JST)
Aug. 24, 2022 (PDT)
25 Aug. 2022 (BST)
25 Aug. 2022 (AEST)
25. Aug. 2022 (CEST)
25 Agosto 2022 (CEST)
25 Août 2022 (CEST)
25 Ago. 2022 (CEST)
2022/08/25 (HKT)
2022/08/25 (HKT)
2022/08/25 (KST)
更新日
2022/08/25 (JST)
Aug. 24, 2022 (PDT)
25 Aug. 2022 (BST)
25 Aug. 2022 (AEST)
25. Aug. 2022 (CEST)
25 Agosto 2022 (CEST)
25 Août 2022 (CEST)
25 Ago. 2022 (CEST)
2022/08/25 (HKT)
2022/08/25 (HKT)
2022/08/25 (KST)
                

举办期间

2022/09/01 11:00 (JST) ~ 2022/09/25 10:59 (JST) Aug. 31, 2022, 19:00 (PDT) - Sept. 24, 2022, 18:59 (PDT)
01 Sept. 2022, 03:00 (BST) - 25 Sept. 2022, 02:59 (BST)
01 Sept. 2022, 12:00 (AEST) - 25 Sept. 2022, 11:59 (AEST)
01. Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 25. Sept. 2022, 03:59 (CEST) 01 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 25 Sept. 2022, 03:59 (CEST) 01 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 25 Sept. 2022, 03:59 (CEST) 01 Sett. 2022, 04:00 (CEST) - 25 Sett. 2022, 03:59 (CEST) 2022/09/01 10:00 (HKT) ~ 2022/09/25 09:59 (HKT) 2022/09/01 10:00 (HKT) ~ 2022/09/25 09:59 (HKT) 2022/09/01 11:00 (KST) ~ 2022/09/25 10:59 (KST)

感谢您一直游玩《Ninjala》。
秋天有许多精彩绝伦的推广活动!
获得众多豪华报酬,务必乘此机会来提升能力吧!

巴顿的研究奖励

举办期间

2022/09/01 11:00 (JST) ~ 2022/09/08 10:59 (JST) Aug. 31, 2022, 19:00 (PDT) - Sept. 07, 2022, 18:59 (PDT)
01 Sept. 2022, 03:00 (BST) - 08 Sept. 2022, 02:59 (BST)
01 Sept. 2022, 12:00 (AEST) - 08 Sept. 2022, 11:59 (AEST)
01. Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 08. Sept. 2022, 03:59 (CEST) 01 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 08 Sept. 2022, 03:59 (CEST) 01 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 08 Sept. 2022, 03:59 (CEST) 01 Sett. 2022, 04:00 (CEST) - 08 Sett. 2022, 03:59 (CEST) 2022/09/01 10:00 (HKT) ~ 2022/09/08 09:59 (HKT) 2022/09/01 10:00 (HKT) ~ 2022/09/08 09:59 (HKT) 2022/09/01 11:00 (KST) ~ 2022/09/08 10:59 (KST)

来协助巴顿的研究吧!
活动期间内,每进行一次战斗就能通过掉落报酬获得研究点数×10哦!
掉落最多发生10次,所以最多有机会获得研究点数×100!
此外,进行10次战斗就能通过邮件获得来自巴顿的研究点数×50!

香口胶的登录奖励

举办期间

2022/09/08 11:00 (JST) ~ 2022/09/15 10:59 (JST) Sept. 07, 2022, 19:00 (PDT) - Sept. 14, 2022, 18:59 (PDT)
08 Sept. 2022, 03:00 (BST) - 15 Sept. 2022, 02:59 (BST)
08 Sept. 2022, 12:00 (AEST) - 15 Sept. 2022, 11:59 (AEST)
08. Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 15. Sept. 2022, 03:59 (CEST) 08 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 15 Sept. 2022, 03:59 (CEST) 08 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 15 Sept. 2022, 03:59 (CEST) 08 Sett. 2022, 04:00 (CEST) - 15 Sett. 2022, 03:59 (CEST) 2022/09/08 10:00 (HKT) ~ 2022/09/15 09:59 (HKT) 2022/09/08 10:00 (HKT) ~ 2022/09/15 09:59 (HKT) 2022/09/08 11:00 (KST) ~ 2022/09/15 10:59 (KST)

我是香口胶!

我将给各位忍者送上特别的道具哦!
每天登录来获得道具吧!

今后也请继续支持《Ninjala》啦!

登录奖励的时间表

举办期间 报酬
2022/09/08 11:00 (JST) ~ 2022/09/09 10:59 (JST) Sept. 07, 2022, 19:00 (PDT) - Sept. 08, 2022, 18:59 (PDT)
08 Sept. 2022, 03:00 (BST) - 09 Sept. 2022, 02:59 (BST)
08 Sept. 2022, 12:00 (AEST) - 09 Sept. 2022, 11:59 (AEST)
08. Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 09. Sept. 2022, 03:59 (CEST) 08 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 09 Sept. 2022, 03:59 (CEST) 08 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 09 Sept. 2022, 03:59 (CEST) 08 Sett. 2022, 04:00 (CEST) - 09 Sett. 2022, 03:59 (CEST) 2022/09/08 10:00 (HKT) ~ 2022/09/09 09:59 (HKT) 2022/09/08 10:00 (HKT) ~ 2022/09/09 09:59 (HKT) 2022/09/08 11:00 (KST) ~ 2022/09/09 10:59 (KST)
金牌x30
2022/09/09 11:00 (JST) ~ 2022/09/10 10:59 (JST) Sept. 08, 2022, 19:00 (PDT) - Sept. 09, 2022, 18:59 (PDT)
09 Sept. 2022, 03:00 (BST) - 10 Sept. 2022, 02:59 (BST)
09 Sept. 2022, 12:00 (AEST) - 10 Sept. 2022, 11:59 (AEST)
09. Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 10. Sept. 2022, 03:59 (CEST) 09 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 10 Sept. 2022, 03:59 (CEST) 09 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 10 Sept. 2022, 03:59 (CEST) 09 Sett. 2022, 04:00 (CEST) - 10 Sett. 2022, 03:59 (CEST) 2022/09/09 10:00 (HKT) ~ 2022/09/10 09:59 (HKT) 2022/09/09 10:00 (HKT) ~ 2022/09/10 09:59 (HKT) 2022/09/09 11:00 (KST) ~ 2022/09/10 10:59 (KST)
银牌x400
2022/09/10 11:00 (JST) ~ 2022/09/11 10:59 (JST) Sept. 09, 2022, 19:00 (PDT) - Sept. 10, 2022, 18:59 (PDT)
10 Sept. 2022, 03:00 (BST) - 11 Sept. 2022, 02:59 (BST)
10 Sept. 2022, 12:00 (AEST) - 11 Sept. 2022, 11:59 (AEST)
10. Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 11. Sept. 2022, 03:59 (CEST) 10 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 11 Sept. 2022, 03:59 (CEST) 10 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 11 Sept. 2022, 03:59 (CEST) 10 Sett. 2022, 04:00 (CEST) - 11 Sett. 2022, 03:59 (CEST) 2022/09/10 10:00 (HKT) ~ 2022/09/11 09:59 (HKT) 2022/09/10 10:00 (HKT) ~ 2022/09/11 09:59 (HKT) 2022/09/10 11:00 (KST) ~ 2022/09/11 10:59 (KST)
铜牌x1000
2022/09/11 11:00 (JST) ~ 2022/09/12 10:59 (JST) Sept. 10, 2022, 19:00 (PDT) - Sept. 11, 2022, 18:59 (PDT)
11 Sept. 2022, 03:00 (BST) - 12 Sept. 2022, 02:59 (BST)
11 Sept. 2022, 12:00 (AEST) - 12 Sept. 2022, 11:59 (AEST)
11. Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 12. Sept. 2022, 03:59 (CEST) 11 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 12 Sept. 2022, 03:59 (CEST) 11 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 12 Sept. 2022, 03:59 (CEST) 11 Sett. 2022, 04:00 (CEST) - 12 Sett. 2022, 03:59 (CEST) 2022/09/11 10:00 (HKT) ~ 2022/09/12 09:59 (HKT) 2022/09/11 10:00 (HKT) ~ 2022/09/12 09:59 (HKT) 2022/09/11 11:00 (KST) ~ 2022/09/12 10:59 (KST)
金牌x30
2022/09/12 11:00 (JST) ~ 2022/09/13 10:59 (JST) Sept. 11, 2022, 19:00 (PDT) - Sept. 12, 2022, 18:59 (PDT)
12 Sept. 2022, 03:00 (BST) - 13 Sept. 2022, 02:59 (BST)
12 Sept. 2022, 12:00 (AEST) - 13 Sept. 2022, 11:59 (AEST)
12. Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 13. Sept. 2022, 03:59 (CEST) 12 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 13 Sept. 2022, 03:59 (CEST) 12 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 13 Sept. 2022, 03:59 (CEST) 12 Sett. 2022, 04:00 (CEST) - 13 Sett. 2022, 03:59 (CEST) 2022/09/12 10:00 (HKT) ~ 2022/09/13 09:59 (HKT) 2022/09/12 10:00 (HKT) ~ 2022/09/13 09:59 (HKT) 2022/09/12 11:00 (KST) ~ 2022/09/13 10:59 (KST)
银牌x400
2022/09/13 11:00 (JST) ~ 2022/09/14 10:59 (JST) Sept. 12, 2022, 19:00 (PDT) - Sept. 13, 2022, 18:59 (PDT)
13 Sept. 2022, 03:00 (BST) - 14 Sept. 2022, 02:59 (BST)
13 Sept. 2022, 12:00 (AEST) - 14 Sept. 2022, 11:59 (AEST)
13. Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 14. Sept. 2022, 03:59 (CEST) 13 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 14 Sept. 2022, 03:59 (CEST) 13 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 14 Sept. 2022, 03:59 (CEST) 13 Sett. 2022, 04:00 (CEST) - 14 Sett. 2022, 03:59 (CEST) 2022/09/13 10:00 (HKT) ~ 2022/09/14 09:59 (HKT) 2022/09/13 10:00 (HKT) ~ 2022/09/14 09:59 (HKT) 2022/09/13 11:00 (KST) ~ 2022/09/14 10:59 (KST)
铜牌x1000
2022/09/14 11:00 (JST) ~ 2022/09/15 10:59 (JST) Sept. 13, 2022, 19:00 (PDT) - Sept. 14, 2022, 18:59 (PDT)
14 Sept. 2022, 03:00 (BST) - 15 Sept. 2022, 02:59 (BST)
14 Sept. 2022, 12:00 (AEST) - 15 Sept. 2022, 11:59 (AEST)
14. Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 15. Sept. 2022, 03:59 (CEST) 14 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 15 Sept. 2022, 03:59 (CEST) 14 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 15 Sept. 2022, 03:59 (CEST) 14 Sett. 2022, 04:00 (CEST) - 15 Sett. 2022, 03:59 (CEST) 2022/09/14 10:00 (HKT) ~ 2022/09/15 09:59 (HKT) 2022/09/14 10:00 (HKT) ~ 2022/09/15 09:59 (HKT) 2022/09/14 11:00 (KST) ~ 2022/09/15 10:59 (KST)
金牌x40

*您可以每天通过邮件收取一次登陆奖励
*登录奖励会在以下时刻切换日期

美国   07:00 pm (PDT)
日本   11:00 (JST)
英国   02:00 (GMT)
澳大利亚  12:00 (AEST)
法国   04:00 (CEST)
西班牙   04:00 (CEST)
德国   04:00 (CEST)
意大利   04:00 (CEST)
韩国   11:00 (KST)
亚洲   10:00 (HKT)

WNA Level Up Matsuri(Festival)

举办期间

2022/09/15 11:00 (JST) ~ 2022/09/25 10:59 (JST) Sept. 14, 2022, 19:00 (PDT) - Sept. 24, 2022, 18:59 (PDT)
15 Sept. 2022, 03:00 (BST) - 25 Sept. 2022, 02:59 (BST)
15 Sept. 2022, 12:00 (AEST) - 25 Sept. 2022, 11:59 (AEST)
15. Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 25. Sept. 2022, 03:59 (CEST) 15 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 25 Sept. 2022, 03:59 (CEST) 15 Sept. 2022, 04:00 (CEST) - 25 Sept. 2022, 03:59 (CEST) 15 Sett. 2022, 04:00 (CEST) - 25 Sett. 2022, 03:59 (CEST) 2022/09/15 10:00 (HKT) ~ 2022/09/25 09:59 (HKT) 2022/09/15 10:00 (HKT) ~ 2022/09/25 09:59 (HKT) 2022/09/15 11:00 (KST) ~ 2022/09/25 10:59 (KST)

等级提升的绝佳机会!

举办经验值大幅提升的WNA Level Up Matsuri(Festival)!
乘此机会来大幅提升玩家等级,入手贴纸或背景音乐等等级提升报酬吧!

在此介绍等级提升报酬的部分内容!

等级 类别 报酬名称
10 背景音乐 遁于影中 忍者宿命
25 背景音乐 Feel the Sensation
45 背景音乐 樱袭 -SAKURA GASANE-
75 背景音乐 Cyber Rain
95 背景音乐 花吹雪
100 贴纸 纪念·等级100
115 背景音乐 魔法少女小玛丽
125 背景音乐 m.A.A.d Star
135 背景音乐 Sophisticated Game
145 背景音乐 What's the matter?
155 背景音乐 Queen of Rosso Corsa
165 背景音乐 POPs Music Antithesis
175 背景音乐 From Space Station G.U.M
185 背景音乐 Valley of Apocalypse
200 贴纸 纪念·等级200

*期间和内容如有更改,恕不另行通知。
请您继续支持《Ninjala》。